Raport Roczny 2020

02

Normy środowiskowe

KOGENERACJA S.A. wytwarza w skojarzeniu (kogeneracji) energię elektryczną i ciepło, dzięki czemu przyczynia się do pełniejszego wykorzystania energii chemicznej paliwa, a tym samym ogranicza zanieczyszczenie środowiska. Podstawą działalności Spółki jest Zrównoważony Rozwój umożliwiający osiągnięcie satysfakcjonującego wyniku ekonomicznego z troską o otoczenie społeczne i środowisko naturalne.

Aktualnym problemem dużych miast jest szkodliwa dla zdrowia niska emisja generowana podczas spalania paliw kopalnych i odpadów w niskosprawnych przydomowych piecach. KOGENERACJA S.A. w ramach ograniczania tzw. niskiej emisji zawarła z miastem Wrocław i dystrybutorem Fortum trójstronne Porozumienie w sprawie Partnerstwa na rzecz Zrównoważonego Rozwoju.

KOGENERACJA S.A. włącza się w realizowany przez miasto Wrocław program KAWKA, w ramach którego wspólnie z dystrybutorem ciepła ułatwia spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym proces przyłączania kamienic do miejskiej sieci ciepłowniczej. W programie przewidziano również edukację mieszkańców nt. możliwości korzystania z ciepła sieciowego.

W styczniu 2016 r. w EC Wrocław uruchomiono instalacje: odsiarczania i odazotowania spalin. Przedsięwzięcie to w sposób znaczący wpłynęło na poprawę jakości powietrza – emisja tlenków siarki zmniejszyła się pięciokrotnie, a tlenków azotu trzykrotnie. Spółka EC Zielona Góra S.A. produkuje ciepło i energię elektryczną z paliwa gazowego, co ogranicza emisje do atmosfery.

Wykres. Emisje rzeczywiste w 2019 r. i 2018 r. oraz emisje dopuszczalne w KOGENERACJI S.A.