Raport Roczny 2020

03

Sprawozdanie z sytuacji finansowej

Tabela. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej

w tysiącach złotych Nota Na dzień
31 grudnia 2020 r.
Na dzień
31 grudnia 2019 r.
Na dzień
1 stycznia 2019 r.
  okres bieżący okres porównawczy
(dane przekształcone)
okres porównawczy
(dane przekształcone)
AKTYWA
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe 1 193 006 1 197 592 1 196 587
Wartości niematerialne 2 193 2 298 2 419
Prawa do użytkowania składników aktywów 63 674 64 767 12 714
Nieruchomości inwestycyjne 14 948 15 533 15 666
Należności długoterminowe 5 393 5 926 7 633
Pozostałe aktywa długoterminowe 5 149 4 994 3 551
Inwestycje w jednostkach zależnych 169 112 169 112 169 112
Aktywa trwałe razem 1 453 475 1 460 222 1 460 222
 
Aktywa obrotowe
Zapasy 113 467 116 122 91 096
Uprawnienia do emisji CO2 nabyte w celu umorzenia 39 024 699 1 815
Inwestycje krótkoterminowe - 4 440 939
Należności z tytułu podatku dochodowego - 4 602 1 474
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 358 617 230 072 229 554
Pozostałe aktywa krótkoterminowe 950 4 051 3 135
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 13 351 15 293 2 388
Aktywa obrotowe razem 525 409 375 279 330 401
 
Aktywa razem 1 978 884 1 835 501 1 738 083
 
PASYWA
Kapitał własny
Kapitał zakładowy 252 503 252 503 252 503
Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 251 258 251 258 251 258
Pozostałe kapitały rezerwowe 764 413 737 959 660 923
Zyski zatrzymane 166 989 194 054 245 126
Kapitał własny razem 1 435 163 1 435 774 1 409 810
 
Zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu 50 819 51 152 88
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego 83 180 95 430 93 805
Rozliczenia międzyokresowe przychodów i dotacje rządowe 28 046 30 739 33 011
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 45 16 -
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 1 528 2 316 3 096
Rezerwy długoterminowe 35 356 29 616 23 191
 
Zobowiązania długoterminowe razem 198 974 209 269 153 191
 
Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek - - 24 781
Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu 1 957 1 905 70
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 2 693 - -
Rozliczenia międzyokresowe przychodów i dotacje rządowe 3 419 3 186 3 400
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 173 385 102 126 105 052
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 13 363 12 167 11 986
Rezerwy krótkoterminowe 149 930 71 074 29 793
Zobowiązania krótkoterminowe razem 344 747 190 458 175 082
 
Zobowiązania razem 543 721 399 727 328 273
 
Pasywa razem 1 978 884 1 835 501 1 738 083