Raport Roczny 2020

02

Perspektywy rozwoju Spółki

Perspektywy rozwoju Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. i spółki zależnej - Elektrociepłowni Zielona Góra S.A. są ściśle powiązane z realizacją ogłoszonej w 2020 r. Strategii Grupy PGE do 2030 r. z perspektywą do 2050 r., w której Grupa deklaruje zmniejszenie oddziaływania na środowisko naturalne i osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Obniżenie emisyjności wytwarzania nastąpi poprzez zmianę technologii, umożliwienie udziału w transformacji klientom Grupy i zaangażowanie w działania na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego.

Strategicznym dla KOGENERACJI S.A. projektem nadal pozostaje budowa elektrociepłowni Nowa EC Czechnica, która zastąpi istniejący zakład zlokalizowany w Siechnicach. Zgodnie z rekomendacją Komitetu Inwestycyjnego Grupy Kapitałowej PGE, w 2020 r. rozpoczęte zostało postępowanie przetargowe na wybór generalnego realizatora inwestycji. W pierwszym kwartale 2021 r. podjęta będzie finalna decyzja w tej sprawie. Uruchomienie bloku gazowo-parowego nowej elektrociepłowni zaplanowane jest na przełomie 2023 i 2024 r. Realizacja projektu wpisuje się w Strategię Grupy Kapitałowej PGE, stawiającej na bezpieczeństwo energetyczne oraz poprawę jakości powietrza w polskich miastach.

Równolegle trwają prace koncepcyjne dotyczące zagospodarowania zespołu obiektów obecnej Elektrociepłowni Czechnica po uruchomieniu w Siechnicach nowej elektrociepłowni.

Istotnym elementem stabilizacji przyszłych przychodów Spółki w kolejnych latach będzie mechanizm wsparcia wynikający z Rynku Mocy. KOGENERACJA S.A. zgłosiła swoje jednostki produkcyjne do aukcji i uzyskała kwalifikację do umów wieloletnich dla trzech bloków wytwórczych w Elektrociepłowni Wrocław oraz umów rocznych na lata 2021-2022 w Elektrociepłowni Czechnica. W grudniu 2020 r. odbyła się aukcja rynku mocy na dostawy od 2025 r., w której obowiązek mocowy zakontraktowała spółka zależna EC Zielona Góra S.A.

Ważnym celem spółek Grupy Kapitałowej pozostaje wzrost efektywności, utrzymanie wysokiej rentowności oraz stabilnych wyników operacyjnych (EBITDA). Cel ten zostanie osiągnięty poprzez dalszą optymalizację produkcji w obu spółkach, minimalizację kosztów zmiennych, kontrolowanie kosztów stałych oraz optymalne zarządzanie majątkiem.

Konsekwentnie prowadzone działania modernizacyjne pozytywnie wpływają na sprawność wytwarzania, dzięki czemu w kolejnych latach utrzymana zostanie zarówno wysoka niezawodność posiadanych aktywów produkcyjnych, gwarantująca bezpieczeństwo energetyczne odbiorcom, jak i konkurencyjność wytwarzanych produktów, tj. ciepła i energii elektrycznej.

Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. kontynuuje etap modernizacji posiadanych urządzeń wytwórczych i urządzeń ochrony środowiska poprzez wdrażanie najlepszych dostępnych technik (BAT/BREF). Restrykcyjne standardy środowiskowe będą obowiązywały od sierpnia 2021 r.

Mając na uwadze dalsze zaostrzenia wymagań w zakresie jakości powietrza, wody a przede wszystkim ograniczenia emisji gazów cieplarnianych prowadzony jest program przygotowania wizji funkcjonowania KOGENERACJI S.A. w perspektywie 2030 r. i lat następnych.

Zarówno KOGENERACJA S.A., jak i Elektrociepłownia Zielona Góra S.A. są liderami na lokalnych rynkach ciepła i zamierzają pozostać firmami ciepłowniczymi pierwszego wyboru dla odbiorców ciepła, także w przyszłości. Dzięki sprawnie funkcjonującym instalacjom odsiarczania i odazotowania spalin we Wrocławiu oraz produkcji energii odnawialnej w instalacji spalania biomasy w Elektrociepłowni Czechnica, KOGENERACJA S.A. pozostanie ekologicznym wytwórcą ciepła dla mieszkańców Wrocławia i okolic.

Zarówno KOGENERACJA S.A., jak i Elektrociepłownia Zielona Góra S.A. realizują inwestycje w zakresie nowych przyłączeń do miejskiej sieci ciepłowniczej. Dzięki zrealizowanym projektom rozwoju sieci ciepłowniczej, w 2020 r. przyłączono w Siechnicach a także, we współpracy z dystrybutorem, we Wrocławiu razem 113 obiektów o łącznej mocy 55 MWt, a w Zielonej Górze 46 obiektów i 32 moduły przygotowania ciepłej wody użytkowej, pozyskując rekordowe 13,2 MWt mocy cieplnej. Warto wspomnieć, że pod koniec r. zakończono też kolejny etap rozbudowy sieci zasilanej z jednostki gazowej na wrocławskim Zawidawiu.

W minionym roku KOGENERACJA S.A. otrzymała wsparcie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w konkursie zorganizowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt Przyłączenia odbiorców do systemu ciepłowniczego poprzez budowę osiedlowych sieci ciepłowniczych i przyłączy w Siechnicach i Świętej Katarzynie pozwoli na rozbudowę lokalnej sieci ciepłowniczych w najbliższych latach o blisko 3 km.

W ramach strategii Grupy Kapitałowej PGE, zakładającej udział produkcji ciepła ze źródeł niskoemisyjnych na poziomie 70% do 2030 r., kontynuowane są prace nad programem przygotowania wizji dla funkcjonowania KOGENERACJI S.A. w okresie najbliższych dziesięciu lat. Jego celem jest określenie strategii rozwoju źródeł ciepła aglomeracji wrocławskiej w średnio- i długoterminowej perspektywie zapewnianiającej bezpieczeństwo energetyczne, poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie oddziaływania na klimat.

Priorytetem pozostanie dla Grupy Kapitałowej bezpieczeństwo pracowników i wykonawców. Nadal będą prowadzone działania poprawiające bezpieczeństwo i zwiększające zaangażowanie pracowników w budowanie kultury bezpiecznej pracy.

Spółki Grupy Kapitałowej dalej prowadzić będą partnerski dialog z lokalnymi społecznościami oraz wspierać zrównoważony rozwój w oparciu o społeczną odpowiedzialność biznesu i wartości obowiązujące w całej Grupie Kapitałowej PGE S.A.