Raport Roczny 2020

01

List Prezesa KOGENERACJI S.A.

Szanowni Akcjonariusze!

Wrocław, 22 marca 2021 r.

W imieniu Zarządu Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. przedstawiam Państwu Raport Roczny Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A., w którym zaprezentowano wyniki finansowe oraz istotne wydarzenia 2020 roku.

Miniony rok był dla nas wszystkich ogromnym wyzwaniem ze względu na pandemię, której wpływ zaznaczył się na wielu płaszczyznach naszego życia. Dla KOGENERACJI S.A. w tym wymagającym czasie najważniejsze było utrzymanie nieprzerwanych dostaw ciepła dla klientów oraz produkcji energii elektrycznej, co osiągnęliśmy dzięki przestrzeganiu na terenie Spółki zasad reżimu sanitarnego oraz odpowiedniej organizacji pracy.

Strategicznym dla KOGENERACJI S.A. projektem jest budowa Nowej Elektrociepłowni Czechnica, nowoczesnej niskoemisyjnej jednostki wytwórczej, która zastąpi istniejący zakład zlokalizowany w Siechnicach. Zgodnie z rekomendacją Komitetu Inwestycyjnego Grupy Kapitałowej PGE, w 2020 roku rozpoczęte zostało postępowanie przetargowe na wybór generalnego realizatora inwestycji, które zakończyło się w pierwszym kwartale 2021 roku wyborem konsorcjum Polimex Mostostal S.A. i Polimex Energetyka sp. z o.o. Na podstawie złożonego do URE w grudniu 2020 roku wniosku, KOGENERACJA S.A. uzyskała w marcu 2021 roku decyzję o przyznaniu przez Prezesa URE indywidualnej premii kogeneracyjnej. Uzyskanie premii było jednym z warunków realizacji inwestycji w Siechnicach. Uruchomienie bloku gazowo-parowego nowej elektrociepłowni zaplanowane jest na 2024 rok. Realizacja projektu wpisuje się w Strategię Grupy PGE do 2030 roku z perspektywą do 2050 roku, stawiającej na bezpieczeństwo energetyczne oraz poprawę jakości powietrza w polskich miastach.

Równolegle, we współpracy z Gminą Siechnice oraz z Politechniką Wrocławską, toczyły się prace koncepcyjne dotyczące zagospodarowania zespołu obiektów obecnie eksploatowanej Elektrociepłowni Czechnica, po jej wyłączeniu w 2024 roku.

KOGENERACJA S.A. produkuje energię elektryczną w skojarzeniu z ciepłem, dlatego też niezwykle istotnym aspektem produkcji jest stabilizacja wolumenu ciepła odbieranego przez klientów. Zarówno KOGENERACJA S.A., jak i Elektrociepłownia Zielona Góra S.A. realizują inwestycje zewnętrzne w zakresie nowych przyłączeń do sieci ciepłowniczych. W 2020 roku, dzięki zrealizowanym projektom rozwoju sieci ciepłowniczych, przyłączono w Siechnicach, a także, we współpracy z dystrybutorem we Wrocławiu, razem 113 obiektów o łącznej mocy 55 MWt, a w Zielonej Górze 46 obiektów i 32 moduły przygotowania ciepłej wody użytkowej, o łącznej mocy 13,2 MWt. Warto wspomnieć, że pod koniec roku zakończono kolejny etap rozbudowy sieci zasilanej z naszego zakładu zlokalizowanego na wrocławskim Zawidawiu.

W minionym roku KOGENERACJA S.A. otrzymała dofinansowanie w wysokości ponad 2 milionów złotych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach konkursu zorganizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Realizacja projektu „Przyłączenia odbiorców do systemu ciepłowniczego poprzez budowę osiedlowych sieci ciepłowniczych i przyłączy w Siechnicach i Świętej Katarzynie” pozwoli na rozbudowę lokalnych sieci ciepłowniczych o blisko 3 km.

Istotnym elementem stabilizacji przyszłych przychodów Spółki w kolejnych latach jest mechanizm wsparcia wynikający z Rynku Mocy. KOGENERACJA S.A. zgłosiła swoje jednostki produkcyjne do aukcji i uzyskała kwalifikację do umów wieloletnich dla trzech bloków wytwórczych w Elektrociepłowni Wrocław oraz umów rocznych na lata 2021 i 2022 w Elektrociepłowni Czechnica.

W 2020 roku z powodzeniem prowadzone były działania utrzymaniowe na majątku Spółki. Zrealizowane zostały planowane remonty jednostek wytwórczych, które pozwoliły na osiągnięcie pełnej gotowości w sezonie grzewczym 2020/2021. Przeprowadzono również modernizację instalacji mokrego odsiarczania spalin w ramach projektu dostosowania urządzeń do restrykcyjnych norm emisji, tzw. Konkluzji BAT, które będą obowiązywały od sierpnia 2021 roku.

W minionym roku, w ramach realizacji zadań wynikających z przyjętej strategii Grupy Kapitałowej PGE, zakładającej udział produkcji ciepła ze źródeł niskoemisyjnych na poziomie 70% do 2030 roku, kontynuowaliśmy prace nad programem przygotowania wizji funkcjonowania KOGENERACJI S.A. w okresie najbliższych dziesięciu lat. Celem programu jest określenie strategii funkcjonowania źródeł ciepła aglomeracji wrocławskiej w średnio- i długoterminowej perspektywie, zapewnianiającej optymalizację marży przy uwzględnieniu bezpieczeństwa energetycznego, poprawy jakości powietrza oraz zmniejszenia oddziaływania na klimat. W ramach tych działań prowadzone były między innymi konsultacje dotyczące warunków doprowadzenia gazu do Elektrociepłowni Wrocław.

W 2020 roku Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. wypracowała skonsolidowany wynik netto na poziomie 126 mln zł, który był wyższy od wyniku osiągniętego w 2019 roku o 42 mln zł. Istotny wpływ na wynik Grupy miał wzrost przychodów ze sprzedaży ciepła w wyniku wzrostu cen oraz spadek kosztów z tytułu rekompensat KDT o kwotę 37 mln zł w jednostce zależnej. Bardzo duże znaczenie dla wyników finansowych Grupy miał znaczny wzrost cen uprawnień do emisji CO2, którego efektem było utworzenie rezerwy na zakup CO2 w kwocie wyższej o 99 mln zł w porównaniu z 2019 rokiem. Pozytywny wpływ na wynik Grupy miało zdarzenie jednorazowe, tj. sprzedaż uprawnień CO2 z puli niewydanych uprawnień za poprzednie lata okresu rozliczeniowego.

Jestem przekonany, że rok 2021 przyniesie nowe wyzwania. Najważniejszym z nich będzie kolejny etap inwestycji Nowa EC Czechnica. Będziemy także nadal aktywnie uczestniczyć w rozwijaniu rynku ciepła, przyczyniając się do poprawy jakości powietrza w regionie.

Z wyrazami szacunku

ANDRZEJ JEDUT
PREZES ZARZĄDU KOGENERACJI S.A.