Raport Roczny 2020

02

Zrównoważony rozwój i odpowiedzialność społeczna

Zrównoważony Rozwój jest filozofią rozwoju umożliwiającą pogodzenie satysfakcjonującego wyniku ekonomicznego z głęboką troską o otoczenie społeczne i środowisko naturalne.

Projekt Nowa Elektrociepłownia Czechnica

Komitet Inwestycyjny Grupy PGE, większościowego akcjonariusza KOGENERACJI S.A., wydał 17 grudnia 2018 r. pozytywną rekomendację dla kontynuacji projektu budowy Nowej Elektrociepłowni Czechnica. Budowa nowoczesnej jednostki produkcyjnej wpisuje się w Strategię Ciepłownictwa Grupy PGE, która zakłada zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz polepszenie stanu powietrza w polskich miastach.

26.07.2019 r. nastąpiła publikacja ogłoszenia o zamówieniu: „Realizacja pod klucz elektrociepłowni gazowo-parowej dla Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. w Siechnicach” - przetarg w trybie Dialogu Konkurencyjnego. 28.08.2020 r. zakończono Dialog Konkurencyjny i zaproszono uczestników do składania ofert. Termin składania ofert minął 17.12.2020 r.

01.03.2021 r. Zarząd KOGENERACJI S.A. podjął decyzję o warunkowej akceptacji wyboru oferty konsorcjum w składzie Polimex Mostostal S.A. złożonej w postępowaniu pn. „Realizacja pod klucz Elektrociepłowni Gazowo-Parowej dla Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. w Siechnicach” oraz o wyrażeniu zgody na warunkowe zawarcie umowy z ww. konsorcjum pod warunkiem przyznania Spółce decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki premii kogeneracyjnej indywidualnej dla jednostki Nowa EC Czechnica, na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji oraz po uzyskaniu niezbędnych zgód korporacyjnych.

Oferta KOGENERACJI S.A. wygrała nabór na premię kogeneracyjną indywidualną, co zostało ogłoszone 15.03.2021 r.

01.04.2021 r. KOGENERACJA S.A. uzyskała zgodę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na realizację inwestycji budowy elektrociepłowni gazowej w Siechnicach na podstawie umów z konsorcjum firm w składzie: Polimex Mostostal – Lider Konsorcjum oraz Polimex Energetyka – Partner Konsorcjum. Tym samym spełniony został ostatni warunek dotyczący akceptacji wyboru przez Zarząd Spółki oferty konsorcjum złożonej w przetargu na budowę nowej elektrociepłowni, która zastąpi obecnie eksploatowany zakład.

Nowoczesna jednostka zasilana paliwem niskoemisyjnym, gazem systemowym, zastąpi funkcjonującą obecnie jednostkę węglową, która zaopatruje w ciepło południową część Wrocławia, jak również, poprzez sieć lokalną, odbiorców w Siechnicach i Świętej Katarzynie. Całkowita moc nowego bloku gazowo - parowego wraz z kotłownią szczytowo - rezerwową wzrośnie z obecnych 247 do 315 MWt, a moc elektryczna ze 100 do 180 MWe. Wstępny harmonogram budowy nowego bloku gazowo-parowego zakłada przekazanie elektrociepłowni do eksploatacji w I kwartale 2024 r.

Wpływ pandemii COVID-19

Wybuch pandemii pociągnął za sobą oczekiwanie spowolnienia gospodarczego w 2020 r. w gospodarce światowej i w Polsce. Uwidacznia się ono między innymi w korekcie prognoz rynkowych PKB, produkcji przemysłowej i inwestycji.
KOGENERACJA S.A. i spółka zależna EC Zielona Góra S.A. na bieżąco identyfikują czynniki ryzyka, które mogą mieć wpływ na wyniki Grupy Kapitałowej w związku z pandemią COVID-19. Na 31 grudnia 2020 r. wpływ na wyniki finansowe pozostał ograniczony. Niemniej jednak dynamika sytuacji i brak realnych przewidywań dotyczących czasu trwania sprawia, że na obecnym etapie nie jest możliwe precyzyjne oszacowanie finansowego wpływu pandemii na Grupę Kapitałową KOGENERACJA S.A. w przyszłych okresach. Istotny będzie czas trwania epidemii, jej ewentualne nasilenie i zasięg, a także jej wpływ na wzrost gospodarczy w Polsce. Ważne również będą działania mające na celu wprowadzenie mechanizmów łagodzących negatywny wpływ pandemii na polską gospodarkę.

W 2020 r. Grupa podjęła szereg działań o charakterze prewencyjnym, w celu ograniczenia możliwości rozprzestrzeniania się wirusa, ochrony pracowników oraz zapewnienia ciągłości działania, w tym:

 • wprowadzono procedury i wytyczne polegające na minimalizacji kontaktów bezpośrednich,
 • wprowadzono kontrolę temperatury osób przebywających na terenie spółki,
 • wdrożono pracę zdalną i rotacyjną,
 • wykonano systemy alternatywnego sterowania blokami w EC Wrocław, zapewniając możliwość rezerwowego sterowania układami poza centralną nastawnią,
 • podjęto działania mające na celu budowanie świadomości dotyczącej podstawowych zasad profilaktyki i ochrony przed koronawirusem,
 • wprowadzono procedury zapewniające dostępność kluczowego personelu spółek Grupy,
 • zalecono ograniczenie wyjazdów służbowych i uczestnictwa w spotkaniach służbowych, a w zamian korzystanie ze środków przekazu takich jak telefony, komunikatory internetowe, wideokonferencje,
 • wyposażono pracowników w środki ochrony osobistej (maski ochronne, rękawiczki) i środki dezynfekcyjne oraz wprowadzono procedury higieniczno-sanitarne i odkażające,
 • powołano Zespół Kryzysowy, który monitoruje na bieżąco sytuację i podejmuje stosowne działania.

Na skutek wprowadzenia odpowiednich działań zaradczych na wczesnym etapie pandemii oraz bieżącym dostosowaniu działań do zmieniających się warunków epidemiologicznych, KOGENERACJA S.A. i spółka zależna EC Zielona Góra S.A. nieprzerwanie produkują energię elektryczną i ciepło oraz realizują ich stabilną dostawę.

Do 31 grudnia 2020 r. Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. poniosła koszty w kwocie 945 tys. zł na zakup środków ochrony osobistej (maski, kombinezony, przyłbice), środków do dezynfekcji i czyszczenia, dezynfekcję pomieszczeń produkcyjnych. Ponadto w drugiej połowie marca 2020 r. Zarząd Spółki Dominującej, mając na uwadze konieczność zagwarantowania niezakłóconej produkcji ciepła i energii elektrycznej oraz zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, podjął decyzję o ograniczeniu liczby pracowników na terenie zakładów EC Wrocław i EC Czechnica, wprowadzeniu pracy zdalnej dla pracowników jednozmianowych oraz o wprowadzeniu zmiany systemu pracy dla pracowników zmianowych. Działania te wpłynęły bezpośrednio na wzrost kosztów pracy o 747 tys. zł.

Łącznie Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. poniosła koszty związane z pandemią COVID-19 w kwocie 1 692 tys. zł (w tym Jednostka Dominująca: 1 406 tys. zł, spółka zależna EC Zielona Góra S.A.: 286 tys. zł).

Działania na rzecz edukacji ekologicznej i promocji ciepła sieciowego

KOGENERACJA S.A. zrealizowała następujące działania w obszarze edukacji ekologicznej:

 • realizacja programu Uciepłownienie wrocławskich kamienic z wykorzystaniem Programu KAWKA+, prowadzonego przez Gminę Wrocław w celu likwidacji źródeł niskiej emisji i poprawy jakości powietrza we Wrocławiu, w którym wykorzystywane są środki własne Gminy. W ramach wsparcia programu likwidacji niskiej emisji KOGENERACJA S.A. udziela dofinansowania do budowy instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynkach będących własnością wspólnot mieszkaniowych, które to wspólnoty zdecydowały się na przyłączenia do sieci ciepłowniczej.
 • wsparcie w zakupie stacji monitoringu stanu powietrza dla Gminy Siechnice
 • wsparcie przy organizacji Pikniku Sąsiedzkiego na Kępie Mieszczańskiej
 • realizacja kampanii medialnej "Przygotuj się do zimy z KOGENERACJĄ"
 • realizacja kampanii medialnej „Oszczędzaj ciepło i dbaj o środowisko”

Współpraca ze spółdzielniami mieszkaniowymi przy uzyskaniu białych certyfikatów

KOGENERACJA S.A. kontynuowała działania służące poprawie efektywności energetycznej na majątku własnym i zasobach odbiorców końcowych ciepła.

Białe certyfikaty to świadectwa efektywności energetycznej wydawane za uzyskany efekt energetyczny (oszczędność energii) w wyniku realizacji przedsięwzięcia modernizacyjnego. Świadectwa przyznawane są na podstawie wniosków składanych w Urzędzie Regulacji Energetyki (URE). Każdy wniosek podlega indywidualnej weryfikacji i musi zawierać audyt efektywności energetycznej określający efekt energetyczny realizowanego przedsięwzięcia.

Pandemia COVID -19 wpłynęła na ograniczenie realizacji planów remontowych i modernizacyjnych podmiotów współpracujących ze Spółką. W 2020 r. zostało zdematerializowane, tzn. wpisane w rejestr KOGENERACJI S.A. na Towarowej Giełdzie Energii, zbiorcze świadectwo efektywności energetycznej zrealizowane we współpracy z kilkunastoma wspólnotami mieszkaniowymi o wartości 41 toe (w 2019 r. wartość 1 690 toe).

Spółka we współpracy z innym podmiotem zgłosiła do URE przedsięwzięcie, którego oszczędność energii finalnej wyniesie 35 toe.

Otoczenie społeczne

PARTNERSTWO

ROZWÓJ

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Społeczna odpowiedzialność Spółki, wpisująca się w zasady Zrównoważonego Rozwoju, wyraża się poprzez Wartości Grupy PGE: Partnerstwo, Rozwój, Odpowiedzialność.
 • Partnerstwo
  • badamy nastroje społeczne (Badanie Opinii Pracowników 2020)
  • współpracujemy z pięcioma Związkami Zawodowymi
  • finansujemy Pracowniczy Program Emerytalny
  • współfinansujemy działalność Stowarzyszenia Seniorów Energetyk, do którego należą emerytowani pracownicy KOGENERACJI S.A.
  • realizujemy projekt „Energetyczna Kariera w PGE Energia Ciepła” promujący zawód energetyka wśród młodzieży
  • przeciwdziałamy wykluczeniu, dzięki następującym inicjatywom:
   • program „Dzielimy się ciepłem” *
   • patronat energetyczny nad Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii nr 2 we Wrocławiu
   • wsparcie osób bezdomnych i wychodzących z bezdomności w ramach współpracy z Fundacją Kawalerów Maltańskich oraz MisertArt
   • wsparcie niezamożnych uzdolnionych studentów w ramach działań Fundacji PGE na Rzecz Rozwoju Nauki im. Józefa Pupki
   • współpraca ze Stowarzyszeniem KARAN w ramach programu niesienia pomocy osobom mającym problem z nadużywaniem środków psychoaktywnych
   • wsparcie bezdomnych i skrzywdzonych zwierząt będących pod opieką Ekostraży
  • aktywizujemy pracowników do współdziałania:
   • Klub Honorowych Dawców Krwi „Kropelka” przy KOGENERACJI S.A., który w 2020 r. świętował swoje 48-lecie: ze względu na pandemię przeprowadzono na terenie Spółki tylko jedną akcję, jednak pracownicy oddawali krew indywidualnie – w sumie oddano ok. 50 l krwi
   • akcje charytatywne z udziałem pracowników na rzecz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii oraz podopiecznych Stowarzyszenia KARAN
  • wspieramy zewnętrzne podmioty w czasie pandemii COVID-19:
   • wsparcie finansowe dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
   • wsparcie finansowe dla 4. Szpitala Wojskowego z Polikliniką we Wrocławiu
   • wsparcie rzeczowe (maseczki, rękawiczki, płyny dezynfekujące) dla Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania, Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 i Ekostraży
 • *Program „Dzielimy się ciepłem” to ogólnopolski projekt PGE Energia Ciepła, który skierowany jest do najbardziej potrzebujących odbiorców korzystających z ciepła sieciowego w miastach, w których zlokalizowane są elektrociepłownie PGE Energia Ciepła.
  • Rozwój
   • realizujemy roczną ocenę jakości pracy, która jest podstawą do Rocznego Planu Szkoleń,
   • realizujemy roczną ocenę jakości pracy, która jest podstawą do Rocznego Planu Szkoleń
   • wspieramy działalność Stowarzyszenia Elektryków Polskich
   • wspieramy rozwój działań zmierzających do poprawy czystości powietrza – zakup urządzeń pomiarowych sprawdzających czystość powietrza dla Gminy Siechnice
   • włączamy się w ogólnopolską kampanię PGE „Polskie – kupuję to!”
   • we współpracy z Narodowym Forum Muzyki udzielamy edukacyjnego wsparcia on-line w czasie pandemii skierowanego do najmłodszych mieszkańców miasta, w ramach projektu PGE Energia Ciepła „Posłuchaj energii Miasta”
  • Odpowiedzialność
   • planujemy i zapewniamy bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej i ciepła
   • działamy na rzecz poprawy jakości powietrza we Wrocławiu – wsparcie korzystających z programu KAWKA+ (wymiana pieców na ciepło sieciowe)
   • dbamy o najwyższe standardy BHP za pomocą:
    • programów podnoszących świadomość pracowników, podwykonawców i gości
    • wizyt menedżerskich w terenie (WMT)
    • „Wiadomości bezpieczeństwa” na każdy dzień
    • realizacji konkursu „Pracuj z głową”
   • realizujemy działania zmierzające do minimalizacji zagrożenia COVID-19 wśród pracowników i wykonawców:
    • powołanie Lokalnego Sztabu Kryzysowego
    • wprowadzenie reżimu sanitarnego oraz zasad przeprowadzania szkoleń wewnętrznych BHP dla wykonawców
    • bieżące wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualne
    • kampanie informacyjne dla pracowników
    • zakup urządzeń do bezdotykowej dezynfekcji dłoni oraz ozonatorów do dezynfekcji pomieszczeń
   • promujemy zdrowy tryb życia wśród pracowników poprzez:
    • pakiet dodatkowych usług medycznych
    • finansowanie działalności Towarzystwa Sportowo Turystycznego działającego przy KOGENERACJI S.A.
W Spółce od 2004 r. działa Rada Etyki, w skład której wchodzą przedstawiciele pracowników Spółki. Funkcjonuje ona poza strukturami formalnymi i jest to działalność społeczna. Zadaniem Rady Etyki jest propagowanie wśród pracowników postaw i zachowań etycznych. W styczniu 2018 r. Zarząd KOGENERACJI S.A. przyjął do stosowania Kodeks Etyki Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. W lutym 2018 r. wdrożono Politykę Antykorupcyjną Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. a współpraca z podmiotami trzecimi w tym obszarze uregulowana została przez Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych. W maju 2018 r. przyjęta została Procedura Ogólna dotycząca Zgłaszania i postępowania ze Zgłoszeniami Incydentów niezgodności w GK PGE oraz ochrony Sygnalistów.
Począwszy od 2014 r. KOGENERACJA S.A. jest członkiem UN Global Compact i tym samym zobowiązuje się do popierania, przyjęcia i stosowania, we wszystkich sferach działalności, praw człowieka, standardów pracy oraz zasad ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji.
Celem i misją założonej w 2005 r. Fundacji im. Józefa Pupki, pierwszego Prezesa KOGENERACJI S.A., jest pomoc szczególnie utalentowanym studentom i słuchaczom szkół wyższych, którym sytuacja materialna uniemożliwia rozwijanie zdolności, a także szerzenie oświaty wśród młodzieży mającej do niej utrudniony dostęp. W 2019 r. w ramach realizacji podstawowego celu statutowego Zarząd Fundacji rozpatrzył 45 wniosków studentów o przyznanie stypendiów. Stypendia przyznano 38 studentom , którzy spełnili przyjęte przez Fundację kryteria formalne.
  W 2020 r. Spółka udzieliła wsparcia finansowego organizacjom społecznym i charytatywnym, takim jak:
 1. Wsparcie odbiorców wrażliwych społecznie:
  • Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania - Odbiorcy Wrażliwi Społecznie
  • Gmina Siechnice - Instytucjonalni Odbiorcy Wrażliwi Społecznie
  • Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich
 2. Ochrona zdrowia, wsparcie placówek medycznych w walce z COVID-19
  • 4 Szpital Wojskowy z Polikliniką we Wrocławiu
  • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu ul. Koszarowa 5
 3. Promocja zdrowia oraz propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia:
  • Fundacja Pomocy Osobom Uzależnionym KARAN
  • Stowarzyszenie Seniorów „Energetyk”
  • Towarzystwo Sportowo- Turystyczne przy KOGENERACJI S.A.
 4. Wspomaganie kształcenia młodzieży w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej:
  • Fundacja im. Józefa Pupki
  • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 we Wrocławiu
 5. Aktywizacja środowiska osób niepełnosprawnych:
  • Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia
  • Fundacja Siepomaga
 6. Inne:
  • Gmina Siechnice – zakup urządzeń pomiarowych sprawdzających czystość powietrza
  • Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt EKOSTRAŻ
  • Stowarzyszenie Elektryków Polskich
 • Spółka dąży do pozyskiwania nowych odbiorców do sieci ciepłowniczej. W ramach oferty dla nowych i istniejących budynków mieszkalnych oraz dużych i małych przedsiębiorstw proponujemy dostawy ciepła za pośrednictwem sieci ciepłowniczej we Wrocławiu oraz w Gminie Siechnice, które miałyby zastąpić ciepło pozyskiwane z wykorzystaniem węgla, oleju czy gazu.
 • Spółka kładzie szczególny nacisk na przyłączanie do sieci ciepłowniczych budynków, które do tej pory ogrzewane były wysokoemisyjnymi piecami węglowymi. Przejście na ogrzewanie ciepłem sieciowym obniża zjawisko „niskiej emisji” w centrum miasta, eliminując emisję spalin i pyłów z lokalnych kominów.
 • W 2020 r. Spółka kontynuowała zadania zwiększające efektywność energetyczną własnych urządzeń wytwórczych poprzez obniżenie zużycia energii na potrzeby wytwarzania.
 • Spółka prowadzi również działania mające na celu zmniejszenie strat na przesyle ciepła i energii elektrycznej oraz zwiększenie niezawodności dostaw.