Raport Roczny 2020

03

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Kapitał zakładowy Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Pozostałe kapitały rezerwowe Zyski zatrzymane Kapitał własny
RAZEM
Kapitał własny na dzień
1 stycznia 2020 r.
252 503 251 258 737 959 194 054 1 435 774
Strata netto - - - -436 -436
Inne całkowite dochody - - - -175 -175
Całkowite dochody - - - -611 -611
Transakcje z właścicielami:
Przeznaczenie zysków na zasilenie
pozostałych kapitałów rezerwowych
- - 26 454 -26 454 -
Kapitał własny na dzień
31 grudnia 2020 r.
252 503 251 258 764 413 166 989 1 435 163
  Kapitał zakładowy Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Pozostałe kapitały rezerwowe Zyski zatrzymane Kapitał własny
RAZEM
Kapitał własny na dzień
1 stycznia 2019 r.
252 503 251 258 660 923 245 126 1 409 810
Zysk netto - - - 26 454 26 454
Inne całkowite dochody - - - -684 -684
Całkowite dochody - - - 25 770 25 770
Transakcje z właścicielami:
Przeznaczenie zysków na zasilenie
pozostałych kapitałów rezerwowych
- - 77 036 -77 036 -
Inne - - - 194 194
Kapitał własny na dzień
31 grudnia 2019 r.
252 503 251 258 737 959 194 054 1 435 774