Raport Roczny 2020

03

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

w tysiącach złotychNotaZa rok zakończony
31 grudnia 2020 r.
Za rok zakończony
31 grudnia 2019 r.
 okres bieżącyokres porównawczy
(dane przekształcone)
Przychody ze sprzedaży 1 183 441 1 092 489
Koszt własny sprzedaży-1 073 026-910 776
Przychody/(koszty) z tytułu rekompensat KDT 29 824-7 237
Zysk brutto ze sprzedaży 140 239 174 476
 
Pozostałe przychody operacyjne 120 831 17 547
Koszty sprzedaży-26 429-26 757
Koszty ogólnego zarządu-63 877-53 560
Pozostałe koszty operacyjne-13 673-7 692
Zysk na działalności operacyjnej 157 091 104 014
 
Przychody finansowe 7 919 10 669
w tym: przychody z tytułu odsetek 2 988 10 591
Koszty finansowe-7 242-8 233
Przychody finansowe netto 677 2 436
 
Zysk przed opodatkowaniem 157 768 106 450
Podatek dochodowy-31 814-22 623
Zysk netto 125 954 83 827
Inne całkowite dochody netto-1 279-684
Pozycje, które mogą w przyszłości zostać rozliczone z wynikiem:
Wycena instrumentów zabezpieczających -1 363-
Podatek odroczony 259-
Pozycje, które nie będą mogły w przyszłości zostać rozliczone z wynikiem:
Zyski/(straty) aktuarialne z tytułu programu określonych świadczeń-216-844
Podatek odroczony 41 160
Całkowite dochody ogółem 124 675 83 143
 
Zysk netto przypadający na:
Właścicieli Jednostki Dominującej 123 935 82 917
Udziały niekontrolujące 2 019 910
Całkowite dochody przypadające na:
Właścicieli Jednostki Dominującej 122 656 82 233
Udziały niekontrolujące 2 019 910
 
Zysk podstawowy i zysk rozwodniony akcjonariuszy Jednostki Dominującej na 1 akcję (w złotych) 8,32 5,56