Raport Roczny 2020

06

Centrum pobrań

Pobierz dokument Dodaj do schowka

Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów

Pobierz dokument

Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej

Pobierz dokument

Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Pobierz dokument

Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Pobierz dokument

Sprawozdanie Biegłego Rewidenta

Pobierz dokument

Wybrane jednostkowe dane finansowe

Pobierz dokument

Informacje finansowe za lata 2011-2020

Pobierz dokument

Elementy sprawozdania z całkowitych dochodów

Pobierz dokument

Podstawowe produkty (wolumen)

Pobierz dokument

Podstawowe produkty (wartość)

Pobierz dokument

Nakłady inwestycyjne

Pobierz dokument

Emisje

Pobierz dokument

Liczba pracowników

Pobierz dokument

Wiek pracowników

Pobierz dokument

Wykształcenie pracowników

Pobierz dokument

Kobiety wśród pracowników

Pobierz dokument
Pobierz dokument Dodaj do schowka

1. Przychody ze sprzedaży

Pobierz dokument

2. Koszty w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym

Pobierz dokument

3. Pozostałe przychody i koszty operacyjne

Pobierz dokument

4. Przychody finansowe netto

Pobierz dokument

5. Podatek dochodowy

Pobierz dokument
Pobierz dokument Dodaj do schowka

6. Rzeczowe aktywa trwałe

Pobierz dokument

7. Wartości niematerialne

Pobierz dokument

8. Prawa do użytkowania składników aktywów

Pobierz dokument

9. Nieruchomości inwestycyjne

Pobierz dokument

10. Pozostałe aktywa długoterminowe i krótkoterminowe

Pobierz dokument

11. Inwestycje w jednostkach zależnych

Pobierz dokument

12. Test na utratę wartości aktywów

Pobierz dokument

13. Pozostałe inwestycje krótkoterminowe

Pobierz dokument

14. Podatek dochodowy w sprawozdaniu z sytuacji finansowej

Pobierz dokument

15. Zapasy

Pobierz dokument

16. Uprawnienia do emisji CO2

Pobierz dokument

17. Należności długoterminowe oraz należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe

Pobierz dokument

18. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Pobierz dokument

19. -

20. Kapitał własny

Pobierz dokument

21. Zysk przypadający na jedną akcję

Pobierz dokument

22. Zobowiązania z tytułu leasingu

Pobierz dokument

23. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i dotacje rządowe

Pobierz dokument

24. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe

Pobierz dokument

25. Świadczenia pracownicze

Pobierz dokument

26. Rezerwy

Pobierz dokument

27. -

28. -

Pobierz dokument Dodaj do schowka

29. Uzgodnienie zmiany stanu należności

Pobierz dokument

30. Uzgodnienie zmiany stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych, rozliczeń międzyokresowych i dotacji oraz rezerw

Pobierz dokument

31. Uzgodnienie wydatków inwestycyjnych

Pobierz dokument

32. Uzgodnienie pozycji Inne korekty

Pobierz dokument

33. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Pobierz dokument
Pobierz dokument Dodaj do schowka

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

Pobierz dokument

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

Pobierz dokument

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Pobierz dokument

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Pobierz dokument

Sprawozdanie Biegłego Rewidenta

Pobierz dokument

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

Pobierz dokument

Informacje finansowe za lata 2011-2020

Pobierz dokument

Elementy sprawozdania z całkowitych dochodów

Pobierz dokument
Pobierz dokument Dodaj do schowka

1. Przychody ze sprzedaży

Pobierz dokument

2. Rekompensaty na pokrycie kosztów osieroconych w spółce zależnej EC Zielona Góra S.A.

Pobierz dokument

3. Koszty w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym

Pobierz dokument

4. Pozostałe przychody i koszty operacyjne

Pobierz dokument

5. Przychody finansowe netto

Pobierz dokument

6. Podatek dochodowy

Pobierz dokument
Pobierz dokument Dodaj do schowka

7. Rzeczowe aktywa trwałe

Pobierz dokument

8. Wartości niematerialne

Pobierz dokument

9. Prawa do użytkowania składników aktywów

Pobierz dokument

10. Nieruchomości inwestycyjne

Pobierz dokument

11. Pozostałe aktywa długoterminowe i krótkoterminowe

Pobierz dokument

12. Inwestycje w jednostkach powiązanych

Pobierz dokument

13. Test na utratę wartości aktywów

Pobierz dokument

14. Inwestycje krótkoterminowe

Pobierz dokument

15. Podatek dochodowy w sprawozdaniu z sytuacji finansowej

Pobierz dokument

16. Zapasy

Pobierz dokument

17. Uprawnienia do emisji CO2

Pobierz dokument

18. Należności długoterminowe oraz należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe

Pobierz dokument

19. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Pobierz dokument

20. -

21. Kapitał własny

Pobierz dokument

22. Zysk przypadający na jedną akcję

Pobierz dokument

23. Zobowiązania z tytułu leasingu

Pobierz dokument

24. Instrumenty pochodne

Pobierz dokument

25. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i dotacje rządowe

Pobierz dokument

26. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe

Pobierz dokument

27. Świadczenia pracownicze

Pobierz dokument

28. Rezerwy

Pobierz dokument

29. -

30. -

Pobierz dokument Dodaj do schowka

31. Uzgodnienie zmiany stanu należności

Pobierz dokument

32. Uzgodnienie zmiany stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych, rozliczeń międzyokresowych i dotacji oraz rezerw

Pobierz dokument

33. Uzgodnienie wydatków inwestycyjnych

Pobierz dokument

34. Uzgodnienie pozycji Inne korekty

Pobierz dokument

35. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Pobierz dokument