Raport Roczny 2020

03

Sprawozdanie biegłego rewidenta

Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Opinia

Przeprowadziliśmy badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej („Grupa”), w której jednostką dominującą jest Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A („Jednostka dominująca”), które zawiera skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony w tym dniu oraz informację dodatkową zawierającą opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające („skonsolidowane sprawozdanie finansowe”).

Naszym zdaniem, skonsolidowane sprawozdanie finansowe:

 • przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Grupy na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu, zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
 • jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę przepisami prawa oraz statutem Jednostki dominującej.

Niniejsza opinia jest spójna ze sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu, które wydaliśmy dnia 22 marca 2021 r.

Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania („KSB”) w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów oraz stosownie do ustawy z dn. 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach” – Dz. U. z 2020 r. poz. 1415) oraz Rozporządzenia UE nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego („Rozporządzenie UE” – Dz. U. UE L158). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Jesteśmy niezależni od spółek Grupy zgodnie z zasadami etyki zawodowej określonymi w przyjętym przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów Międzynarodowym Kodeksie etyki zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowe standardy niezależności) („Kodeks etyki”) opracowanym i zatwierdzonym przez Radę Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem etyki. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od spółek Grupy zgodnie z wymogami niezależności określonymi w Ustawie o biegłych rewidentach oraz w Rozporządzeniu UE.

Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii.

Kluczowe sprawy badania są to sprawy, które według naszego zawodowego osądu były najbardziej znaczące podczas badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za bieżący rok obrotowy. Obejmują one najbardziej znaczące ocenione rodzaje ryzyka istotnego zniekształcenia, w tym ocenione rodzaje ryzyka istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem. Do spraw tych odnieśliśmy się w kontekście naszego badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego jako całości oraz przy formułowaniu naszej opinii oraz podsumowaliśmy naszą reakcję na te rodzaje ryzyka, a w przypadkach, w których uznaliśmy za stosowne przedstawiliśmy najważniejsze spostrzeżenia związane z tymi rodzajami ryzyka. Nie wyrażamy osobnej opinii na temat tych spraw.

Kluczowa sprawa badania Jak nasze badanie odniosło się do tej sprawy
Utrata wartości rzeczowych aktywów trwałych
Wartość netto rzeczowych aktywów trwałych Grupy Kapitałowej Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. zaprezentowana w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosła 1 609 milionów złotych. Na dzień 31 grudnia 2020 r. Zarząd Jednostki dominującej dokonał analizy przesłanek utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych. Analiza objęła:
 • plan finansowy,
 • plan inwestycyjny,
 • ceny energii oraz gazu,
 • założenia dotyczące tzw. rynku mocy, wsparcia wysokosprawnej kogeneracji,
 • szacunki marż na produkcji i sprzedaży energii elektrycznej w przyszłych okresach, w perspektywie prognoz cen energii, węgla kamiennego oraz uprawnień do emisji CO2.
Przeprowadzona analiza przesłanek wykazała, iż jednostki wytwórcze osiągają dodatnie przepływy w planie finansowym 2021- 2022, a co za tym idzie, Grupa nie zidentyfikowała przesłanek utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych. Utrata wartości rzeczowych aktywów trwałych została uznana za kluczową sprawę badania z uwagi na wartość środków trwałych wykazywanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, a także ze względu na istotne oraz złożone szacunki uwzględnione w przygotowanej analizie przesłanek utraty wartości aktywów trwałych. Ujawnienia Grupy dotyczące przeprowadzonej analizy przesłanek utraty wartości aktywów zostały zamieszczone w nocie 12 „Test na utratę wartości aktywów”. Ujawnienia dotyczące istotnych szacunków zostały zaprezentowane w nocie 5 „Profesjonalny osąd oraz niepewność szacunków i założeń”.
W ramach badania udokumentowaliśmy zrozumienie procesu oraz zidentyfikowaliśmy mechanizmy kontrolne w zakresie identyfikacji przesłanek utraty wartości oraz oceniliśmy sposób identyfikacji ośrodków generujących środki pieniężne. Zaprojektowaliśmy i przeprowadziliśmy procedury badania w odniesieniu do przeprowadzonych analiz przesłanek utraty wartości aktywów trwałych. Procedury te obejmowały między innymi:
 • ocenę przyjętych przez Zarząd Jednostki dominującej prognoz finansowych poprzez porównanie aktualnych wyników do wcześniejszych prognoz;
 • analizę zmian oczekiwań dotyczących głównych czynników makroekonomicznych wpływających na wyniki Spółki;
 • porównanie zastosowanych stóp dyskonta do danych rynkowych;
 • ocenę adekwatności ujawnień.
Utrata wartości firmy
Wartość netto wartości niematerialnych Grupy Kapitałowej Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. zaprezentowana w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosła 42,5 milionów złotych, z czego wartość firmy 41,5 milionów złotych. Zgodnie z MSR 36 Utrata wartości aktywów Zarząd Jednostki dominującej przeprowadził coroczny test sprawdzający, czy nastąpiła utrata wartości w odniesieniu do wartości firmy. Testy te zostały przeprowadzone na podstawie prognozy zdyskontowanych przepływów pieniężnych generowanych przez ośrodki wypracowujące środki pieniężne, do których wartość firmy została przypisana. Testy te zostały przygotowane na podstawie przyjętych przez Zarząd Jednostki dominującej szacunków, przygotowanych w oparciu między innymi o prognozy cen energii elektrycznej, gazu, uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, z uwzględnieniem innych kluczowych założeń dotyczących parametrów operacyjnych, a także średnioważonego kosztu kapitału („WACC”). Utrata wartości firmy została uznana za kluczową sprawę badania z uwagi na wartość tych aktywów wykazywanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, a także ze względu na istotne oraz złożone szacunki uwzględnione w przygotowanym teście na utratę wartości. Ujawnienia Grupy dotyczące przeprowadzonych testów na utratę wartości firmy zostały zamieszczone w nocie 8 „Wartości niematerialne”.
W ramach badania udokumentowaliśmy zrozumienie procesu oraz zidentyfikowaliśmy mechanizmy kontrolne w zakresie przeprowadzenia testów na utratę wartości oraz oceniliśmy sposób identyfikacji ośrodków generujących środki pieniężne. Zaprojektowaliśmy i przeprowadziliśmy procedury badania w odniesieniu do przeprowadzonych testów na utratę wartości. Procedury te obejmowały ocenę modelu utraty wartości oraz jego założeń, w tym między innymi:
 • ocenę przyjętych przez Zarząd Jednostki dominującej prognoz finansowych poprzez porównanie aktualnych wyników do wcześniejszych prognoz;
 • porównanie założeń w modelu (obejmujących przyszłe przychody, koszty i osiągane marże) do danych rynkowych przedstawionych przez Zarząd Spółki;
 • porównanie zastosowanych stóp dyskonta do danych rynkowych;
 • analizę poprawności arytmetycznej modelu zdyskontowanych przepływów pieniężnych i uzgodnienie źródłowych danych do przedstawionych przez Zarząd prognoz finansowych;
 • ocenę adekwatności ujawnień w zakresie testów na utratę wartości.
Rekompensaty z tytułu rozwiązania umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (KDT)
Jednostka zależna Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A. („EC Zielona Góra”) uczestniczy w systemie pokrywania kosztów, regulowanym przez Ustawę z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej („koszty osierocone”; „ustawa o kosztach osieroconych”). W oparciu o zapisy ustawy, EC Zielona Góra otrzymuje rekompensaty kosztów osieroconych z tytułu rozwiązania umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (KDT) w formie zaliczek kwartalnych, korygowanych o odpowiednia korekty roczne. Po zakończeniu pełnego okresu, na jaki została zawarta umowa KDT, dokonywana jest korekta końcowa. Kwoty z tytułu rekompensat KDT EC Zielona Góra ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów Grupy za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 r. wyniosły 30 milionów złotych. Wartość przychodów z tytułu korekt rocznych oraz oczekiwana korekta końcowa kwantyfikowana jest na podstawie kompleksowego modelu finansowego przygotowanego przez Zarząd EC Zielona Góra w oparciu o szacunki odnoście wyników działalności operacyjnej EC Zielona Góra w okresie uczestnictwa w systemie pokrywania kosztów osieroconych, tj. do 2025 r.. Kwestia rekompensat z tytułu rozwiązania umów długoterminowych została uznana jako kluczowa sprawa badania z uwagi na skalę transakcji, a także z uwagi na fakt, że są one obszarem istotnych szacunków Zarządu. Ujawnienia dotyczące kosztów z tytułu rekompensat z tytułu KDT zostały zamieszczone w nocie 2 „Rekompensaty na pokrycie kosztów osieroconych w spółce zależnej EC Zielona Góra S.A. – informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Ujawnienia dotyczące istotnych szacunków zostały zaprezentowane w nocie 5 „Profesjonalny osąd oraz niepewność szacunków i założeń”.
W ramach badania dokonaliśmy analizy i oceny polityki rachunkowości w zakresie ujmowania przychodów z tytułu rekompensat oraz wdrożonej przez Zarząd Jednostki dominującej metodologii dotyczącej ustalania i rozpoznawania tych przychodów. Ponadto udokumentowaliśmy zrozumienie procesu oraz związanych z nim mechanizmów kontrolnych dotyczących księgowego ujęcia rekompensat, w tym rekompensat rocznych, korekty końcowej oraz zwrotu rekompensat dokonanych w latach poprzednich. Nasze procedury obejmowały również między innymi:
 • ocenę założeń przyjętych dla potrzeb przygotowania modelu finansowego wykorzystywanego do kalkulacji korekty końcowej;
 • ocenę poprawności arytmetycznej wskazanego powyżej modelu;
 • ocenę adekwatności ujawnień dotyczących przychodów z rekompensat w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Zarząd Jednostki dominującej jest odpowiedzialny za sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej i wyniku finansowego Grupy zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz obowiązującymi Grupę przepisami prawa i statutem Jednostki dominującej, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Zarząd Jednostki dominującej uznaje za niezbędną, aby umożliwić sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.

Sporządzając skonsolidowane sprawozdanie finansowe Zarząd Jednostki dominującej jest odpowiedzialny za ocenę zdolności Grupy do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy Zarząd Jednostki dominującej albo zamierza dokonać likwidacji Grupy, albo zaniechać prowadzenia działalności, albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności.

Zarząd Jednostki dominującej oraz członkowie Rady Nadzorczej Jednostki dominującej są zobowiązani do zapewnienia, aby skonsolidowane sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – Dz. U. z 2021 r., poz. 217). Członkowie Rady Nadzorczej Jednostki dominującej są odpowiedzialni za nadzorowanie procesu sprawozdawczości finansowej.

Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności, czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Grupy ani efektywności lub skuteczności prowadzenia jej spraw przez Zarząd Jednostki dominującej obecnie lub w przyszłości.

Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm, a także:

 • identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmowy, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej;
 • uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Grupy
 • oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Jednostki dominującej
 • wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Jednostki dominującej zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub warunkami, która może poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Grupy do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że Grupa zaprzestanie kontynuacji działalności;
 • oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w tym ujawnienia oraz czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację;
 • uzyskujemy wystarczające odpowiednie dowody badania odnośnie informacji finansowych jednostek lub działalności gospodarczych wewnątrz Grupy w celu wyrażenia opinii na temat skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Jesteśmy odpowiedzialni za kierowanie, nadzór i przeprowadzenie badania Grupy i pozostajemy wyłącznie odpowiedzialni za naszą opinię z badania.

Przekazujemy Radzie Nadzorczej Jednostki dominującej informacje o, między innymi, planowanym zakresie i czasie przeprowadzenia badania oraz znaczących ustaleniach badania, w tym wszelkich znaczących słabościach kontroli wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas badania.

Składamy Radzie Nadzorczej Jednostki dominującej oświadczenie, że przestrzegaliśmy stosownych wymogów etycznych dotyczących niezależności oraz, że będziemy informować ją o wszystkich powiązaniach i innych sprawach, które mogłyby być racjonalnie uznane za stanowiące zagrożenie dla naszej niezależności, a tam gdzie ma to zastosowanie, informujemy o zastosowanych zabezpieczeniach.

Spośród spraw przekazywanych Radzie Nadzorczej Jednostki dominującej ustaliliśmy te sprawy, które były najbardziej znaczące podczas badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za bieżący rok obrotowy i dlatego uznaliśmy je za kluczowe sprawy badania. Opisujemy te sprawy w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta, chyba że przepisy prawa lub regulacje zabraniają publicznego ich ujawnienia lub gdy, w wyjątkowych okolicznościach, ustalimy, że kwestia nie powinna być przedstawiona w naszym sprawozdaniu, ponieważ można byłoby racjonalnie oczekiwać, że negatywne konsekwencje przeważyłyby korzyści takiej informacji dla interesu publicznego.

Na inne informacje składa się sprawozdanie z działalności Grupy za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r. („Sprawozdanie z działalności”) wraz z oświadczeniem o stosowaniu ładu korporacyjnego i oświadczeniem na temat informacji niefinansowych, o którym mowa w art. 49b ust. 1 Ustawy o rachunkowości, które są wyodrębnionymi częściami tego Sprawozdania (razem „Inne informacje”).

Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej

Zarząd Jednostki dominującej jest odpowiedzialny za sporządzenie Innych informacji zgodnie z przepisami prawa.

Zarząd Jednostki dominującej oraz członkowie Rady Nadzorczej Jednostki dominującej są zobowiązani do zapewnienia, aby Sprawozdanie z działalności wraz z wyodrębnionymi częściami spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta

Nasza opinia z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie obejmuje Innych informacji. W związku z badaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego naszym obowiązkiem jest zapoznanie się z Innymi informacjami, i czyniąc to, rozpatrzenie, czy Inne informacje nie są istotnie niespójne ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym lub naszą wiedzą uzyskaną podczas badania, lub w inny sposób wydają się istotnie zniekształcone. Jeśli na podstawie wykonanej pracy, stwierdzimy istotne zniekształcenia w Innych informacjach, jesteśmy zobowiązani poinformować o tym w naszym sprawozdaniu z badania. Naszym obowiązkiem zgodnie z wymogami ustawy o biegłych rewidentach jest również wydanie opinii, czy Sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z przepisami oraz czy jest zgodne z informacjami zawartymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Ponadto jesteśmy zobowiązani do poinformowania, czy Grupa sporządziła oświadczenie na temat informacji niefinansowych oraz wydania opinii, czy Grupa w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego zawarła wymagane informacje.

Na podstawie wykonanej w trakcie badania pracy, naszym zdaniem, Sprawozdanie z działalności:

 • zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości oraz paragrafem 71 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie o informacjach bieżących” – Dz. U. z 2018 r., poz. 757 z późn. zm.),
 • jest zgodne z informacjami zawartymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Ponadto, w świetle wiedzy o Grupie i jej otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania oświadczamy, że nie stwierdziliśmy w Sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń.

Naszym zdaniem w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego Grupa zawarła informacje określone w paragrafie 70 ust. 6 pkt 5 Rozporządzenia o informacjach bieżących. Ponadto, naszym zdaniem, informacje wskazane w paragrafie 70 ust. 6 pkt 5 lit. c-f, h oraz i tego Rozporządzenia zawarte w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego są zgodne z mającymi zastosowanie przepisami oraz informacjami zawartymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Zgodnie z wymogami Ustawy o biegłych rewidentach potwierdzamy, że Grupa sporządziła oświadczenie na temat informacji niefinansowych, o którym mowa w art. 49b ust. 1 Ustawy o rachunkowości jako wyodrębnioną część Sprawozdania z działalności.

Nie wykonaliśmy żadnych prac atestacyjnych dotyczących oświadczenia na temat informacji niefinansowych i nie wyrażamy jakiegokolwiek zapewnienia na jego temat.

Przedmiot usługi
W związku z badaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy usługę atestacyjną dającą racjonalną pewność, której przedmiotem była ocena, czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. zostało sporządzone zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) 2019/815 z dnia 17 grudnia 2018 r. uzupełniającym dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących specyfikacji jednolitego elektronicznego formatu raportowania (”Rozporządzenie ESEF”).

Identyfikacja kryteriów

Rozporządzenie ESEF określa, że emitenci przygotowujący swoje skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z MSSF, sporządzają to sprawozdanie w jednolitym elektronicznym formacie raportowania XHTML oraz znakują informacje zawarte w tym sprawozdaniu zgodnie z taksonomią MSSF z wykorzystaniem standardu Inline XBRL („format ESEF”).

Odpowiedzialność Zarządu oraz Rady Nadzorczej jednostki dominującej

Zarząd jest odpowiedzialny za sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego w formacie ESEF. Odpowiedzialność ta obejmuje wybór i zastosowanie odpowiednich znaczników XBRL, przy użyciu taksonomii określonej w Rozporządzeniu ESEF.

Odpowiedzialność Zarządu obejmuje również zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie systemu kontroli wewnętrznej zapewniającego sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego w formacie ESEF wolnego od istotnych niezgodności z wymogami Rozporządzenia ESEF.
Członkowie Rady Nadzorczej jednostki dominującej są odpowiedzialni za nadzorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, obejmującego również sporządzenie skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z formatem ESEF.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta

Naszym celem było wyrażenie wniosku, na podstawie przeprowadzonej usługi atestacyjnej dającej racjonalną pewność, czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku zostało sporządzone zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu ESEF.

Usługę tę przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowym Standardem Usług Atestacyjnych Innych niż Badanie i Przegląd 3000 (Z) w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Usług Atestacyjnych 3000 (zmienionego) – „Usługi atestacyjne inne niż badania lub przeglądy historycznych informacji finansowych” przyjętym przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów (dalej: „KSUA 3000 (Z)”).
Standard ten nakłada na biegłego rewidenta obowiązek zaplanowania i wykonania procedur w taki sposób, aby zgromadzić informacje i wyjaśnienia uznane przez nas za niezbędne dla uzyskania racjonalnej pewności, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z formatem ESEF.

Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że usługa przeprowadzona zgodnie z KSUA 3000 (Z) zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Wybór procedur zależy od osądu biegłego rewidenta, w tym od jego oszacowania ryzyka wystąpienia istotnych zniekształceń spowodowanych oszustwem lub błędem. Przeprowadzając oszacowanie tego ryzyka biegły rewident bierze pod uwagę kontrolę wewnętrzną związaną ze sporządzeniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego w formacie ESEF, w celu zaplanowania stosownych procedur, które mają zapewnić biegłemu rewidentowi wystarczające i odpowiednie do okoliczności dowody, nie zaś w celu wyrażenia wniosku na temat skuteczności jej działania.

Wymogi kontroli jakości

Stosujemy przyjęte przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów Krajowe Standardy Kontroli Jakości w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Kontroli Jakości 1 – „Kontrola jakości firm przeprowadzających badania i przeglądy sprawozdań finansowych oraz wykonujących inne zlecenia usług atestacyjnych i pokrewnych” i zgodnie z nim utrzymujemy kompleksowy system kontroli jakości obejmujący udokumentowane polityki i procedury odnośnie zgodności z wymogami etycznymi, standardami zawodowymi oraz mającymi zastosowanie wymogami prawnymi i regulacyjnymi.

Wymogi etyczne i niezależności

Przestrzegamy wymogów niezależności i innych wymogów etycznych określonych w przyjętym przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów Międzynarodowym Kodeksie etyki zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowe standardy niezależności) opracowanym i zatwierdzonym przez Radę Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych.

Podsumowanie wykonanych prac

Zaplanowane i przeprowadzone przez nas procedury obejmowały między innymi:

 • uzyskanie zrozumienia procesu wyboru i zastosowania przez Spółkę znaczników XBRL i zapewniania zgodności z formatem ESEF, w tym zrozumienie mechanizmów systemu kontroli wewnętrznej związanych z tym procesem,
 • ocenę spełnienia standardów technicznych dotyczących specyfikacji formatu ESEF, w tym zastosowania formatu XHTML, z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania informatycznego,
 • testowanie poprawności obliczeń matematycznych dla poszczególnych pozycji oznakowanych znacznikami iXBRL,
 • uzgodnienie oznakowanych informacji zawartych w plikach zawierających skonsolidowane sprawozdanie finansowe do zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
 • ocenę kompletności oznakowania informacji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym znacznikami XBRL,
 • ocenę czy zastosowane znaczniki iXBRL z taksonomii określonej w Rozporządzeniu ESEF zostały odpowiednio zastosowane oraz, czy użyto rozszerzeń taksonomii w sytuacjach gdy w podstawowej taksonomii określonej w Rozporządzeniu ESEF nie zidentyfikowano odpowiednich elementów oraz
 • ocenę prawidłowości zakotwiczenia zastosowanych rozszerzeń taksonomii w podstawowej taksonomii określonej w Rozporządzeniu ESEF.

Uważamy, że uzyskane przez nas dowody stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do wyrażenia przez nas wniosku z wykonania usługi atestacyjnej.

Wniosek

Naszym zdaniem skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało przygotowane we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z wymogami Rozporządzenia ESEF.

Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem oświadczamy, że usługi niebędące badaniem sprawozdań finansowych, które świadczyliśmy na rzecz Jednostki dominującej i jej spółek zależnych nie są zakazane na mocy art. 5 ust. 1 Rozporządzenia UE oraz art. 136 Ustawy o biegłych rewidentach. Usługi niebędące badaniem sprawozdań finansowych, które świadczyliśmy na rzecz Jednostki dominującej i jej spółek zależnych w badanym okresie zostały wymienione w punkcie „Umowa zawarta z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych” Sprawozdania z działalności.

Zostaliśmy wybrani do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy uchwałą Jednostki dominującej nr 1/700/2019 Rady Nadzorczej z dnia 22 stycznia 2019 r. Skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy badamy nieprzerwanie począwszy od roku obrotowego zakończonego dnia 31 grudnia 2019 r., to jest przez okres dwóch kolejnych lat obrotowych.

Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest Adrian Karaś.

Działający w imieniu Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie, wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 73, w imieniu której kluczowy biegły rewident zbadał skonsolidowane sprawozdanie finansowe:

Adrian Karaś
nr w rejestrze 12194
Warszawa, 22 marca 2021 r.

Pełny raport do pobrania w CENTRUM POBRAŃ.