Raport Roczny 2020

03

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Tabela. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych

w tysiącach złotych Nota Za rok zakończony
31 grudnia 2020 r.
Za rok zakończony
31 grudnia 2019 r.
  okres bieżący okres porównawczy
(dane przekształcone)
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem -278 33 320
Podatek dochodowy zapłacony -5 115 -8 367
 
Korekty
Amortyzacja i odpisy aktualizujące 126 935 112 011
(Zysk)/strata ze sprzedaży środków trwałych 141 -139
Odsetki i dywidendy 2 267 2 836
Inne korekty 4 276 -4 088
Zmiana stanu uprawnień do emisji CO2 nabytych w celu umorzenia -38 325 1 116
Zmiana stanu należności -130 984 2 791
Zmiana stanu zapasów 2 655 -25 026
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych, rezerw oraz rozliczeń międzyokresowych przychodów i dotacji, z wyłączeniem kredytów i pożyczek 143 480 55 331
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych 408 -599
Zmiana stanu pozostałych aktywów 2946 -2 359
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 108 406 166 827
 
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Sprzedaż wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 995 258
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -111 931 -127 097
 
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -108 936 -126 827
 
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Otrzymane dotacje 1 130 547
Wydatki na spłatę kredytów i pożyczek - -24 750
Odsetki zapłacone - -581
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu -2 542 -2 311
 
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 1 412 -27 095
 
Przepływy pieniężne netto, razem -1 942 12 905
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -1 942 12 905
Środki pieniężne na początek okresu 15 293 2 388
Środki pieniężne na koniec okresu 13 351 15 293