Raport Roczny 2020

02

Opis branży i rynku zbytu

KOGENERACJA S.A. jest głównym producentem ciepła we Wrocławiu oraz producentem energii elektrycznej.

Rynek Ciepła

W KOGENERACJI S.A. ciepło sieciowe jest produkowane jednocześnie z energią elektryczną w procesie wysokosprawnej kogeneracji. KOGENERACJA S.A. posiada trzy zakłady produkcyjne: dwie elektrociepłownie we Wrocławiu (EC Wrocław i EC Zawidawie) oraz elektrociepłownię w Siechnicach (EC Czechnica).

Zakłady produkcyjne KOGENERACJI S.A.

EC WROCŁAW

Jednostka węglowa

812MWt

263MWe

Sieć lokalnego dystrybutora ciepła (Fortum)

EC CZECHNICA

Jednostka węglowa

247MWt

100MWe

Sieć ciepłownicza: sieć lokalnego dystrybutora ciepła (Fortum) i 34 km sieci własnej zasilającej odbiorców z Siechnic

EC ZAWIDAWIE

Jednostka gazowa

21MWt

3MWe

Sieć ciepłownicza: sieć Fortum i 4,7 km sieci własnej na terenie Wrocław -Zawidawie

Cena ciepła jest regulowana (taryfy dla ciepła podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE). Rozwój rynku ciepła to efekt głównie nowych przyłączeń związanych z budową nowych budynków oraz likwidacji kotłowni lokalnych lub indywidualnych pieców w ramach programów ograniczania „niskiej emisji” prowadzonych we współpracy z władzami lokalnymi.

Wykres. Odbiorcy podłączeni do systemu ciepłowniczego

Rynek energii elektrycznej

Roczne zużycie energii elektrycznej w Polsce w 2020 spadło o 2,3% i wynosiło 165,53 TWh. W 2019 r. również spadło o 0,9% i wyniosło 169,4 TWh (w 2018 r.: 170,9 TWh, w 2017 r.: 168,1 TWh).

Produkcja energii elektrycznej w Polsce jest głównie oparta na węglu kamiennym i brunatnym, co czyni krajową elektroenergetykę podatną na zmiany cen uprawnień do emisji CO2 i cen węgla. Rok 2020 charakteryzował się dużą dynamiką zmienności cen hurtowych uprawnień do emisji CO2, których cena oscylowała od rozpoczęcia notowań w 2020 r. od 24,24 euro za tonę CO2 do ponad 33 euro za tonę CO2 w grudniu 2020 r. (w 2019 r. cena oscylowała od 18,71 euro za tonę CO2 do 29,77 euro za tonę CO2).
W wyniku pandemii COVID-19 od marca 2020 r. nastąpiło obniżenie zapotrzebowania na energię elektryczną. Zamykanie sektorów gospodarki odbiło się wówczas mocno na giełdach - spadały notowania większości spółek, podstawowych surowców, a także praw do emisji CO2. W marcu notowania uprawnień do emisji CO2 wyniosły 14,34 euro za tonę CO2.

Rynek mocy

Rynek mocy został wprowadzony w Polsce ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r. Według założeń ustawy moc jest towarem, który można kupować i sprzedawać. Jednostki wytwórcze będą otrzymywać pieniądze za gotowość do dostarczania mocy elektrycznej do systemu według stawek ustalanych w trakcie aukcji. W dniu 27 lipca 2018 r. została zawarta wewnątrzgrupowa Umowa o Zarządzanie Rynkiem Mocy przez Spółki Grupy Kapitałowej PGE, w tym KOGENERACJA S.A. i EC Zielona Góra S.A. Na jej podstawie wszystkie działania związane z rynkiem mocy są zintegrowane i zarządzane centralnie przez PGE S.A. Spółki będą osiągały dodatkowe przychody w zamian za zobowiązanie do dostarczenia mocy do systemu, które pomogą wesprzeć realizację strategii biznesowej Grupy i przeprowadzić programy inwestycyjne.

W listopadzie i grudniu 2018 r. odbyły się trzy aukcje rynku mocy na lata dostaw 2021, 2022, 2023. W grudniu 2019 r. odbyła się aukcja rynku mocy na dostawy od 2024 r. W grudniu 2020 r. odbyła się aukcja rynku mocy na dostawy od 2025 r. Zakontraktowany obowiązek mocowy wynikający z aukcji rynku mocy na rok 2025 dotyczy wyłącznie spółki zależnej EC Zielona Góra S.A. Wyniki wstępnych aukcji głównych rynku mocy został opublikowany w Raportach bieżących PGE S.A.: 33,35, 38-42/2018, 36-37/2019, 35/2020 na stronie
http://www.gkpge.pl/Relacje-Inwestorskie/Raporty-biezace/.

2021moc oferowana [MW]długość kontraktu [rok]
Wrocław B3*667
Czechnica25,51

* Blok B3 w 2021 r. wygrał kontrakt 7 letni, w związku z czym nie będzie brał udziału w aukcjach na kolejne 7 lat dostaw; w rozliczeniach na lata 2022-2023 wpisany jest kontrakt z pierwszej aukcji.

2022moc oferowana [MW]długość kontraktu [rok]
Wrocław B121,8781
Wrocław B2661
Wrocław B3667
Czechnica25,51
2023moc oferowana [MW]długość kontraktu [rok]
Wrocław B121,8781
Wrocław B2661
Wrocław B3667
2024moc oferowana [MW]długość kontraktu [rok]
Wrocław B121,8781
Wrocław B2661
Wrocław B3667

W aukcji na 2023 r. nie brała udziału Elektrociepłownia Czechnica ze względu na jej zastąpienie nową jednostką produkcyjną.

Urządzenie z EC Zawidawie nie brało udziału w żadnej z aukcji, gdyż ta jednostka przeznaczona jest do systemu wsparcia wysokosprawnej kogeneracji.

Jednostki wytwórcze KOGENERACJI S.A., które nie zakwalifikowały się do rynku mocy w kolejnych latach będą bezpośrednio rozliczane w ramach Grupy PGE za świadczenie usług rezerwowania.

Odbiorcy energii elektrycznej

KOGENERACJA S.A. jest największym producentem ciepła i energii elektrycznej dla Wrocławia. Elektrociepłownia Wrocław posiada koncesje na wytwarzanie energii elektrycznej o mocy 263 MWe. Elektrociepłownia Czechnica posiada koncesje na wytwarzanie energii elektrycznej o mocy 100 MWe.

Energia elektryczna powstająca w KOGENERACJI S.A. wytwarzana jest jednocześnie z ciepłem sieciowym w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Jej część produkowana jest z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (OZE). Biomasa spalana jest w dedykowanych instalacjach zastępując węgiel i obniżając w ten sposób emisję CO2.

Wykres. Odbiorcy energii elektrycznej