Raport Roczny 2020

03

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Tabela. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

w tysiącach złotych Kapitał zakładowy Kapitał
ze sprzedaży akcji
powyżej ich
wartości nominalnej
Kapitał z wyceny instrumentów finansowych Pozostałe kapitały rezerwowe Zyski zatrzymane Kapitał własny akcjonariuszy Jednostki Dominującej Udziały niekontrolujące Kapitał własny RAZEM
Kapitał własny na dzień
1 stycznia 2020 r.
252 503 251 258 - 737 959 315 148 1 556 868 4 185 1 561 053
Zysk netto - - - - 123 935 123 935 2 019 125 954
Inne całkowite dochody - - -1 087 - -174 -1 261 -18 -1 279
Całkowite dochody - - -1 087 - 123 761 122 674 2 001 124 675
Transakcje z właścicielami:

-
Przeznaczenie zysków na zasilenie pozostałych kapitałów rezerwowych - -   26 454 -26 454 - - -
Kapitał własny na dzień
31 grudnia 2020 r.
252 503 251 258 -1 087 764 413 412 455 1 679 542 6 186 1 685 728
w tysiącach złotych Kapitał zakładowy Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich
wartości nominalnej
Kapitał z wyceny instrumentów finansowych Pozostałe kapitały rezerwowe Zyski zatrzymane Kapitał własny akcjonariuszy Jednostki Dominującej Udziały niekontrolujące Kapitał własny RAZEM
Kapitał własny na dzień
1 stycznia 2019 r.
252 503 251 258 - 660 923 309 757 1 474 441 3 275 1 477 716
Zysk netto - - - - 82 917 82 917 910 83 827
Inne całkowite dochody - - - - -684 -684 - -684
Całkowite dochody - - - - 82 233 82 233 910 83 143
Przeznaczenie zysków na zasilenie pozostałych kapitałów rezerwowych - - - 77 036 -77 036 - - -
Inne - - - - 194 194 - 194
Kapitał własny na dzień
31 grudnia 2019 r.
252 503 251 258 - 737 959 315 148 1 556 868 4 185 1 561 053