Raport Roczny 2020

03

Podstawowe wielkości ekonomiczno-finansowe

Tabela. Wybrane jednostkowe dane finansowe

w tys. zł w tys. EURO 
Wybrane dane z jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodówZa rok zakończony
31 grudnia 2020 r.
Za rok zakończony
31 grudnia 2019 r.
Za rok zakończony
31 grudnia 2020 r.
Za rok zakończony
31 grudnia 2019 r.
Przychody ze sprzedaży723 539656 800161 714152 680
Koszt własny sprzedaży-716 236-577 445-160 081-134 233
Zysk/(strata) na działalności operacyjnej-31732 787-717 622
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem-27833 320-627 746
Zysk/(strata) netto-43626 454-976 150
Inne całkowite dochody netto-175-684-39-159
Całkowite dochody ogółem-61125 770-1365 991
Wybrane dane z jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej108 406166 82724 22938 781
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-108 936-126 827-24 348-29 482
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1 412-27 095-316-6 299
Wybrane dane z jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowejNa dzień
31 grudnia 2020 r.
Na dzień
31 grudnia 2019 r.
Na dzień
31 grudnia 2020 r.
Na dzień
31 grudnia 2019 r.
Aktywa trwałe1 453 4751 460 222314 960342 896
Aktywa obrotowe525 409375 279113 85388 125
Aktywa razem1 978 8841 835 501428 813431 021
Zobowiązania długoterminowe198 974209 26943 11749 142
Zobowiązania krótkoterminowe344 747190 45874 70544 724
Kapitał własny1 435 1631 435 774310 991337 155

Kursy wymiany EUR/zł zastosowane do przeliczenia wybranych danych finansowych

 • pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 31 grudnia 2020 r. - 4,6148
 • pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. - 4,4742
 • pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 31 grudnia 2019 r. – 4,2585
 • pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. - 4,3018

Tabela. Podstawowe wskaźniki

(%)od 1 stycznia do
31 grudnia 2020 r.
od 1 stycznia do
31 grudnia 2019 r.
Rentowność aktywów (ROA)-0,021,44
Rentowność kapitałów własnych (ROE)-0,031,84
Zwrot z zaangażowanego kapitału (ROCE)-0,032,6

Wykres. Wynik netto

Ujemny wynik finansowy netto w wysokości 0,4 mln zł był niższy w porównaniu do 2019 r. o 26,9 mln zł (-101%), głównie z powodu:

 • -72,1 mln zł niższego wyniku ze sprzedaży:
  • -138,8 mln zł wyższe koszty wytworzenia:
   • -85,0 mln zł wyższe koszty zmienne (wzrost rezerwy na zakup uprawnień CO2 o 73,6 mln zł ze względu na wzrost średniej ceny zakupu uprawnień CO2 o 82% w porównaniu do 2019 r., wzrost kosztów paliwa o 2,2 mln zł z tytułu wzrostu cen węgla o ok.6% przy niższym wolumenie zużycia o ok.5%, wyższe pozostałe koszty zmienne o 9,2 mln zł z tytułu wzrostu kosztów umorzenia certyfikatów o 4,2 mln zł i wzrostu kosztów zakupu energii na potrzeby techniczne),
   • -17,8 mln zł wyższe koszty stałe (głównie wzrost kosztów amortyzacji o 15 mln zł oraz koszty usług o 1,9 mln zł),
   • -36,0 mln zł wyższa wartość sprzedanych towarów i materiałów, w tym: -21 mln zł z powodu wyższego wolumenu odsprzedaży zakupionej energii elektrycznej oraz -15 mln zł z tytułu odsprzedaży wyższego wolumenu uprawnień do emisji CO2.
  • +66,7 mln zł wyższe przychody ze sprzedaży, głównie ze względu na wzrost ceny sprzedaży ciepła o 10% oraz wzrost wolumenu sprzedaży ciepła o 2%.
 • -4,8 mln zł; wzrostu kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu,
 • +43,8 mln zł; wyższego wyniku na pozostałej działalności operacyjnej, w tym:
  • +47,6 mln zł wzrost przychodów z tytułu sprzedaży uprawnień do emisji CO2 z puli niewydanych uprawnień za poprzednie lata okresu rozliczeniowego,
  • +0,5 mln zł zmniejszenie rezerwy na rekultywację składowisk,
  • -4,3 mln zł pozostałe zwiększenia dot. wyższych odpisów aktualizujących wartość zapasów i należności oraz dot. utworzenia rezerwy na karę umowną.
 • -0,5 mln zł; niższego wyniku na działalności finansowej:
  • -1,0 mln zł niższe odsetki w systemie cash-pooling,
  • +0,5 mln zł niższe odsetki od pozostałych zobowiązań.
 • +6,7 mln zł; niższego podatku dochodowego.

Wykres. Przychody

Przychody wzrosły o 66,7 mln zł (10%) w porównaniu do 2019 r., głównie z tytułu:

 • +45,2 mln zł - wyższe przychody ze sprzedaży ciepła; jako efekt wyższego wolumenu sprzedaży o 2% przy wyższych o 10% cenach wynikających z taryfy dla ciepła,
 • -20,8 mln zł - niższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej; spadek wolumenu sprzedaży energii elektrycznej o 2% przy średniej cenie energii elektrycznej wyższej o ok. 10% w porównaniu do 2019 r., z czego spadek wolumenu produkcji własnej o 13% w porównaniu do 2019 r.,
 • -0,6 mln zł - wyższe przychody ze sprzedaży certyfikatów,
 • +1,1 mln zł - wyższe przychody z tytułu wsparcia wysokosprawnej kogeneracji, przychody otrzymano po raz pierwszy w 2020 r. na podstawie ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji zastępującej dotychczas istniejący mechanizm certyfikatów żółtych i czerwonych,
 • +42,2 mln zł - wyższe przychody ze sprzedaży towarów i materiałów: +28,2 mln zł wyższy wolumen odsprzedaży zakupionej energii elektrycznej oraz +14,6 mln zł wyższy wolumen i cena sprzedaży uprawnień do emisji CO2,
 • -0,5 mln zł - pozostałe zmniejszenia przychodów.

Koszty stałe i zmienne

Wykres. Koszty stałe

Koszty stałe wzrosły w porównaniu do 2019 r. o 22,5 mln zł.

Koszty osobowe wzrosły o 1,7 mln zł. Przyczyną wzrostu wynagrodzeń osobowych była zmiana stanu zatrudnienia. Stan zatrudnienia wzrósł o 47 etatów (stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2020 r. 405 osób, stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2019 r. 358 osób; przeciętne zatrudnienie w 2020 r. 373 osoby, przeciętne zatrudnienie w 2019 r. 351 osób). Wzrost zatrudnienia w 2020 r. to efekt przeniesienia do Spółki w trybie art. 231 Kodeksu Pracy z dniem 1 lipca 2020 r. pracowników zatrudnionych w obszarze utrzymania majątku w lokalnych Oddziałach PGE Energia Ciepła S.A.

Koszty remontów wzrosły o 1 mln zł z tytułu większego zakresu remontów na rok 2020 w porównaniu do 2019 r.

Amortyzacja wzrosła o 15 mln zł ze względu na zakup nowych środków trwałych (wzrost o 9,6 mln zł) oraz zmianę okresów żywotności środków trwałych (wzrost o 5,4 mln zł).

Usługi i pozostałe koszty stałe wzrosły o 4,8 mln zł z tytułu wyższych kosztów usług wsparcia.

Wykres. Koszty zmienne

Koszty zmienne wzrosły w porównaniu do 2019 r. o 85,0 mln zł.

Koszty niedoboru i zakupu CO2 wzrosły o 73,6 mln zł (104%) co było efektem dwóch czynników: wyższej ceny zakupu brakujących uprawnień oraz wyższego niedoboru uprawnień.

Niedobór uprawnień CO2 wyniósł 1 309 996 Mg i był wyższy o ok. 12% aniżeli w 2019 r. (w 2019 r. 1 174 828 Mg). Średnia cena zakupu uprawnień była wyższa o 82% aniżeli w 2019 r.

Limit darmowych uprawnień CO2 przyznawanych jednostkom wytwórczym wyniósł 159 365 Mg w 2020 r. (374 649 Mg w 2019 r.). Emisja CO2 w 2020 r. była niższa aniżeli w 2019 r. Darmowe uprawnienia CO2 otrzymane w 2020 r. pokryły 11% emisji, uprawnienia CO2 otrzymane w 2019 r. pokryły 24% emisji.

Koszty paliwowe wzrosły o 2,2 mln zł:

 • -1,2 mln zł; wyższe koszty zakupu węgla: +11,6 mln zł niższy wolumen spalonego węgla (w 2020 r.: 15 744 TJ, w 2019 r.: 16 600 TJ), -12,8 mln zł wyższa cena węgla o ok.13%,
 • -3,5 mln zł; wyższe koszty zużycia biomasy: -4,1 mln zł wyższy wolumen spalonej biomasy (w 2020 r.: 568 TJ, w 2019 r.: 415 TJ), +0,6 mln zł niższa cena biomasy o ok.9%,
 • +2,5 mln zł; niższe koszty zużycia gazu; -0,3 mln zł niższy wolumen zużytego gazu, +2,8 mln zł niższa cena gazu.

Pozostałe koszty zmienne wzrosły o 9,2 mln zł:

 • -4,3 mln zł; wzrost kosztów umorzenia certyfikatów,
 • -5,1 mln zł; wzrost pozostałych kosztów związanych z zakupem energii (remont TG-1 w EC Czechnica),
 • +0,2 mln zł; pozostałe zmniejszenia.

Wykres. Przepływy pieniężne