Raport Roczny 2020

01

Ład korporacyjny

Zbiory zasad ładu korporacyjnego

KOGENERACJA S.A. jako Spółka notowana na GPW w Warszawie podlega zasadom Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016, obowiązującym od 1 stycznia 2016 r. i do nich odnosi się poniższe Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego. Treść dokumentów dostępna jest na stronie internetowej GPW dedykowanej zasadom ładu korporacyjnego www.corp-gov.gpw.pl.

Stosowane dobre praktyki ładu korporacyjnego i odstąpienie od stosowanych zasad

Informacja na temat stanu stosowania przez Spółkę rekomendacji i zasad zawartych w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” została opublikowana w Raporcie EBI 2/2016. Według obecnego stanu stosowania Dobrych Praktyk (ostatnia aktualizacja z dnia 9 maja 2019 r. Raport EBI 1/2019) Spółka nie stosuje 2 rekomendacji: IV.R.2., VI.R.3 oraz 4 zasad szczegółowych: I.Z.1.20., II.Z.7., IV.Z.2., V.Z.5. Pełna treść raportu dostępna jest na korporacyjnej stronie internetowej: http://www.kogeneracja.com.pl/pl/dla-inwestora/lad-korporacyjny/.

Wyjaśnienie do zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 niestosowanych przez Spółkę (zgodnie z zasadą comply or explain).

Zasada I.Z.1.20.
Zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo.
Zasada nie jest stosowana.

Ze względu na strukturę akcjonariatu Spółka nie planuje zapisu przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia.

Zasada II.Z.7.
W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej zastosowanie mają postanowienia Załącznika I do Zalecenia Komisji Europejskiej,
o którym mowa w zasadzie II.Z.4. W przypadku, gdy funkcję komitetu audytu pełni rada nadzorcza, powyższe zasady stosuje się odpowiednio.
Zasada nie jest stosowana.

Zasada ta nie może być stosowana obecnie, gdyż aktualnie żaden z członków Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej KOGENERACJI S.A. nie spełnia kryteriów niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4., stąd niemożliwym jest, aby większość członków Komitetu ds. Wynagrodzeń była niezależna.

Zasada IV.Z.2.
Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
Zasada nie jest stosowana.

Zarząd Spółki podjął decyzję o niewykorzystywaniu w toku Walnego Zgromadzenia środków komunikacji elektronicznej ze względu na koszty stosowania tego typu rozwiązań (które są niewspółmierne do ewentualnych korzyści dla akcjonariuszy). Obecna struktura akcjonariatu oraz dotychczasowe doświadczenia Spółki nie przemawiają ponadto za przyjęciem takiego rozwiązania. Spółka przestrzega wszystkich przepisów prawa obowiązujących w zakresie organizacji Walnych Zgromadzeń oraz dokłada starań, aby polityka informacyjna była pełna, przejrzysta
i efektywna. Powyższe, w opinii Zarządu Spółki, niweluje ewentualne skutki niestosowania wyżej opisanej zasady.

Zasad V.Z.5.
Przed zawarciem przez spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce lub podmiotem powiązanym zarząd zwraca się do rady nadzorczej o wyrażenie zgody na taką transakcję. Rada nadzorcza przed wyrażeniem zgody dokonuje oceny wpływu takiej transakcji na interes spółki. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej spółki. W przypadku, gdy decyzję w sprawie zawarcia przez spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym podejmuje walne zgromadzenie, przed podjęciem takiej decyzji spółka zapewnia wszystkim akcjonariuszom dostęp do informacji niezbędnych do dokonania oceny wpływu tej transakcji na interes spółki.
Zasada nie jest stosowana.

Interes inwestorów zabezpiecza § 5 ust. 8 Regulaminu Zarządu KOGENERACJI S.A., zgodnie z którym przy dokonywaniu transakcji z akcjonariuszami oraz innymi osobami, których interesy wpływają na interes Spółki, Zarząd powinien działać ze szczególną starannością, aby transakcje były dokonywane na warunkach rynkowych.

Zobacz także: Struktura własnościowa, Zarząd, Rada Nadzorcza,