Raport Roczny 2020

02

Otoczenie regulacyjne

KOGENERACJA S.A. spełnia wymogi prawa określone w art. 32 i art. 47 Prawa Energetycznego.

KOGENERACJA S.A. posiada stosowne koncesje Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) na prowadzoną działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i ciepła oraz przesyłu i dystrybucji ciepła, a także na obrót i dystrybucję energii elektrycznej.

W rozliczeniach z odbiorcami energii Spółka stosuje ceny, których wysokość ustalona została w taryfach.

Taryfa dla ciepłaTaryfa na energię elektryczną
Nowa Taryfa dla ciepła została zatwierdzona przez Prezesa URE decyzją Nr OWR.4210.40.2020.1276.XXI.AM w dniu 15 grudnia 2020 r.
Nowe ceny i stawki opłat za ciepło zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2021 r. Od 1 lipca 2020 r. obowiązywała Taryfa dla ciepła zatwierdzona przez Prezesa URE decyzją nr OWR.4210.10.2020.1276.XX.MK. w dniu 10 czerwca 2020 r.
Dla taryfy na energię elektryczną Spółka uzyskała zwolnienie z obowiązku jej przedkładania do zatwierdzenia decyzją nr OWR-4211-5(4)/2005/1276/SS Prezesa URE z dnia 23 czerwca 2005 r.

W dniu 15 października 2020 r. została wydana decyzja, znak: OWR.4211.20.2020.1276.VIII.AM, zatwierdzająca taryfę dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej. Nowe stawki opłat zostały wprowadzone w życie z dniem 1 listopada 2020 r. na okres 12 miesięcy.