Raport Roczny 2020

03

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Tabela. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

w tysiącach złotychNotaZa rok zakończony
31 grudnia 2020 r.
Za rok zakończony
31 grudnia 2019 r.
 okres bieżącyokres porównawczy
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk przed opodatkowaniem 157 768 106 450
Podatek dochodowy zapłacony-26 589-28 731
Korekty o pozycje:
Amortyzacja i odpisy aktualizujące 161 741 143 438
Strata ze sprzedaży środków trwałych 684 30
Odsetki i dywidendy 2 391 3 063
Inne korekty 9 005-8 139
Zmiana stanu uprawnień do emisji CO2 nabytych w celu umorzenia-58 083 1 483
Zmiana stanu należności-207 576-91 557
Zmiana stanu zapasów 2 815-9 047
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych, rezerw oraz rozliczeń międzyokresowych przychodów i dotacji, z wyłączeniem kredytów i pożyczek 136 954 75 830
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych 869-592
Zmiana stanu pozostałych aktywów-25 593-2 955
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 154 386 189 273
 
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Sprzedaż wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3 009 848
Sprzedaż aktywów finansowych- 28
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych-165 049-165 629
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-162 040-164 753
 
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Dotacje otrzymane 8 515 925
Wydatki na spłatę kredytów i pożyczek- -24 750
Odsetki zapłacone- -581
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu-2 972-2 855
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 5 543-27 261
 
Przepływy pieniężne netto, razem-2 111-2 741
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-2 111-2 741
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 16 194 18 935
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 14 083 16 194