Raport Roczny 2020

02

Inwestycje i rozwój

Nadrzędnym celem inwestowania w Spółce jest wzrost jej wartości rynkowej.

Program inwestycyjny KOGENERACJI S.A. koncentruje się głównie na inwestycjach rzeczowych - wewnętrznych i zewnętrznych.

Inwestycje rzeczowe ukierunkowane są na rozwój, z uwzględnieniem działań proekologicznych oraz na modernizację i odtworzenie środków trwałych. Celem inwestycji modernizacyjnych i odtworzeniowych, a więc inwestycji w majątek produkcyjny Spółki, jest wzrost sprawności, dyspozycyjności i obniżenie awaryjności układów produkcyjnych oraz poprawa bezpieczeństwa pracy.

Tabela. Nakłady inwestycyjne

w tysiącach złotychZa rok zakończony 31 grudnia 2020 r.Za rok zakończony 31 grudnia 2019 r.
Zmian stanu zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych- -24 781
Ujęcie zobowiązania z tytułu leasingu (MSSF 16)- -58 296
Dotacje otrzymane 8 515-925
Płatności z tytułu leasingu-2 972-2 421
Ujęcie praw do użytkowania składników aktywów (MSSF 16)- -58 730
Odsetki zapłacone - -581
Odsetki memoriałowe (WFOŚiGW)- -31
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych 5 543-27 261

Inwestycje wewnętrzne

Przedsięwzięcia z tego obszaru mają na celu sukcesywne odtwarzanie zdekapitalizowanych składników majątku produkcyjnego, połączone z ich modernizacją. Do najważniejszych zadań zrealizowanych w 2020 r. należy zaliczyć:
 • remont kapitalizowany turbiny TG2 w EC Czechnica,
 • modernizacja generatora G-2 w EC Wrocław,
 • modernizacja instalacji IMOS – dostawa i montaż półki sitowej celem dotrzymania wymaganej emisji w EC Wrocław,
 • przygotowanie projektu budowy elektrociepłowni Nowa EC Czechnica,
 • remont kapitalizowany kotła K-2 w EC Wrocław,
 • modernizacja elektrofiltrów celem dotrzymania wymaganego poziomu emisji w EC Wrocław,
 • modernizacja wybranych obiektów pozablokowych w EC Wrocław,
 • modernizacja wybranej infrastruktury budowlanej EC Wrocław.
Zadania inwestycyjne przeprowadzane w 2020 r. były finansowane ze środków własnych Spółki. Do najważniejszych zadań zaplanowanych na 2021 r. należy zaliczyć:
 • budowa elektrociepłowni Nowa EC Czechnica,
 • modernizacja elektrofiltrów (BREF) – kontynuacja zadania z 2020 r.,
 • remont kapitalizowany generatora G-3 w EC Wrocław,
 • modernizacja wybranych obiektów pozablokowych w EC Wrocław,
 • modernizacja wybranej infrastruktury budowlanej EC Wrocław,
 • modernizacja instalacji IMOS (BREF).
Zadania inwestycyjne przeprowadzane w 2021 r. będą finansowane głównie ze środków własnych Spółki.

Inwestycje zewnętrzne

Zarówno KOGENERACJA S.A. jak i EC Zielona Góra S.A. realizują inwestycje zewnętrzne w zakresie nowych przyłączeń do miejskiej sieci ciepłowniczej odpowiednio we Wrocławiu, Siechnicach, gminie Św. Katarzyna i w Zielonej Górze, które mają na celu powiększenie rynku ciepła i wynikają z celów strategicznych Spółek. W roku 2020 przyłączono do sieci ciepłowniczej odbiorców o łącznej mocy 19,9 MWt (w 2019 r. 26,4 MWt):
 • 6,76 MWt: na terenie Wrocławia 14 węzłów o mocy 4,72 MWt, poprzez budowę własnych węzłów u odbiorców ze środków własnych Spółki i węzłów sfinansowanych przez odbiorców; w tym na rynku pierwotnym 4,21 MWt i na rynku wtórnym 0,51 MWt. Jednocześnie w Siechnicach i Świętej Katarzynie wybudowano i przyłączono do własnej sieci ciepłowniczej 12 węzłów o łącznej mocy 2,18 MWt.
 • 13,2 MWt na terenie Zielonej Góry - 46 obiektów i 32 moduły przygotowania ciepłej wody użytkowej.
Zadania inwestycyjne przeprowadzane w 2021 r. będą finansowane ze środków własnych Spółki oraz ze środków zewnętrznych, tj. dotacje z NFOŚiGW w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

EC Zielona Góra S.A. uczestniczy w projekcie Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze w ramach współpracy z Urzędem Miasta Zielona Góra i Miejskim Zakładem Komunikacji. Rozwój elektromobilności na terenie miasta Zielona Góra stworzył możliwość uruchomienia nowej linii biznesowej dla spółki jaką jest sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej do zasilania bazy ładowania autobusów elektrycznych, a w przyszłości również punktów ładowania rozmieszczonych na terenie miasta.

14 września 2020 r. Prezes Urzędu Regulacji i Energetyki (URE) zatwierdził drugą Taryfę dla dystrybucji energii elektrycznej dla EC Zielona Góra S.A., która została wprowadzona do stosowania w rozliczeniach z odbiorcami końcowymi z dniem 1 października 2020 r. Następnie, 16 października 2020 r., Prezes URE z urzędu wyznaczył EC Zielona Góra S.A. sprzedawcą zobowiązanym na okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. na obszarze działania Elektrociepłowni Zielona Góra S.A. jako operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, tj. na obszarze własnej sieci dystrybucji energii elektrycznej.

Jakość i ekologia

  KOGENERACJA S.A. oraz EC Zielona Góra S.A. posiadają niezależne certyfikaty Zintegrowanego Sytemu Zarządzania, które swoim zakresem obejmują trzy systemy:
 1. System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015,
 2. System Zarządzania Środowiskowego zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 14001:2015,
 3. System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodny z wymaganiami normy PN-N 18001:2004 oraz OHSAS 18001:2007, które do 30 września 2021 r. zostaną zastąpione przez normę PN-ISO 45001:2018.
Powyższe systemy podlegają corocznym audytom prowadzonym przez niezależną jednostkę certyfikującą.

Decyzją Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 października 2020 r. nr PZ 36.8/2020 wydana została zmiana Pozwolenia Zintegrowanego dla EC Czechnica w zakresie zmiany warunków emisji do powietrza i gospodarowania odpadami. Do końca 2022 r. kotły węglowe w EC Czechnica mogą pracować na bazie tzw. derogacji ciepłowniczej.

Pozwolenie Zintegrowane na prowadzenie instalacji spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MW dla EC Wrocław zmienione zostało decyzją Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2019 r.

Zgodnie z powyższymi decyzjami eksploatacja instalacji prowadzona jest zgodnie wymogami konkluzji dotyczących najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania.

Z uwagi na konieczność wymiany w 2021 r. urządzeń pomiarowych na Bloku Gazowo-Parowym oraz dostosowania do Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej 2017/1442 z dnia 31 lipca 2017 r., ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania, Elektrociepłownia Zielona Góra S.A. uzyskała decyzję Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 16 grudnia 2020 r., zmieniającą decyzję z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MW. Powyższa decyzja zmieniła poziom wymaganej częstotliwości pomiarów pyłu i dwutlenku siarki na emitorze E3. Monitoring emisji pyłu i SO2 na BGP będzie przeprowadzany okresowo (dwa razy w roku) natomiast w zakresie pozostałych zanieczyszczeń nadal będą prowadzone pomiary ciągłe.

Nieodpłatny przydział uprawnień do emisji dwutlenku węgla jest dokonywany w ramach Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do Emisji zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie wykazu instalacji wytwarzających energię elektryczną oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie wykazu instalacji innych niż wytwarzające energię elektryczną.

Podstawowym warunkiem do otrzymania bezpłatnych uprawnień do emisji CO2 na produkcję energii elektrycznej jest wykonanie zadań inwestycyjnych ujętych w Krajowym Planie Inwestycyjnym oraz wykorzystanie nakładów na ich realizację do rozliczenia przyznanych uprawnień. Liczba uprawnień przyznanych do wydania może być niższa aniżeli wynikająca z Rozporządzenia. W oparciu o rozporządzenia obejmujące lata 2013-2020 przyznawany limit darmowych uprawnień do emisji CO2 jest z każdym rokiem coraz niższy.

Na 2020 r. Spółce przyznano limit w ilości 159 365 Mg, w tym darmowe przydziały do emisji CO2 przypadające w całości wyłącznie na produkcję ciepła (374 649 Mg w 2019 r., 477 859 Mg w 2018 r., 585 956 Mg limit w 2017 r.: z czego Spółka otrzymała darmowe uprawnienia przeznaczone do wydania w ilości 304 997 Mg; 665 993 Mg limit w 2016 r., 882 819 Mg limit w 2015 r., 1 091 947 Mg limit w 2014 r., 1 280 830 limit w 2013 r., 1 626 966 Mg limit w 2012 r., wg KPRU II):

rzeczywista emisja w 2020 r. wynosiła-1 469 361 Mg*
roczny przydział uprawnień-159 365 Mg
bilans roku 2020 po rozliczeniu całkowitym (niedobór)-1 309 996 Mg
transakcje forward (netto) zrealizowane oraz zakontraktowane na marzec 2021 r.-1 313 187 Mg
nadwyżka-3 191 Mg

Na 2020 r. Elektrociepłownia Zielona Góra S.A. otrzymała limit w ilości 32 538 Mg, w tym wyłącznie darmowe przydziały do emisji CO2 na produkcję ciepła (39 880 Mg w 2019 r., 47 491 Mg w 2018 r., 55 354 Mg w 2017 r., 63 477 Mg limit w 2016 r., 187 443 Mg limit w 2015 r., 343 161 Mg limit w 2014 r., 380 712 Mg limit w 2013 r. i 606 639 Mg CO2 limit w 2012 r. wg KPRU II):

rzeczywista emisja w 2020 r. wynosiła-552 524 Mg *
roczny przydział emisji-32 538 Mg
bilans roku 2020 po rozliczeniu całkowitym (niedobór)-519 986 Mg
transakcje forward (netto) zrealizowane oraz zakontraktowane na marzec 2021 r.-517 766 Mg
niedobór-2 220 Mg

* Rzeczywiste wolumeny emisji za rok 2020 zweryfikowane przez akredytowaną jednostkę w dniach 22-23 stycznia 2021 r. w EC Zielona Góra oraz w dniach 9-10 lutego 2021 r. w KOGENERACJI S.A.

Zgodnie z obowiązującą polityką rachunkowości Grupa utworzyła rezerwy na niedobór uprawnień CO2 w łącznej wysokości 201 194 tys. zł (w 2019 r.: 101 463 tys. zł), w tym Jednostka Dominująca w wysokości 144 140 tys. zł (w 2019 r.: 70 473 tys. zł) oraz jednostka zależna 57 054 tys. zł (w 2019 r.: 30 990 tys. zł).

KOGENERACJA S.A. jest Spółką zależną PGE Energia Ciepła S.A., wytwarzającą w skojarzeniu energię elektryczną i ciepło, dzięki czemu przyczynia się do pełniejszego wykorzystania energii chemicznej paliwa, a tym samym ogranicza zanieczyszczenie środowiska.

Spółka realizuje swoją podstawową działalność w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju, co umożliwia osiągnięcie satysfakcjonującego wyniku ekonomicznego przy jednoczesnej dbałości o otoczenie społeczne i środowisko naturalne.
KOGENERACJA S.A. poprzez wysoki poziom bezpieczeństwa i profesjonalną postawę pracowników chce być postrzegana jako spółka wiarygodna, zasługująca na zaufanie akcjonariuszy, klientów i dostawców oraz akceptowalna przez lokalną społeczność.

Mając pełne rozeznanie rodzajów i świadomość skali zagrożeń dla środowiska naturalnego Spółka realizuje politykę środowiskową poprzez:

 • planowanie rozwoju Spółki w oparciu o nowoczesne i przyjazne środowisku technologie, spełniające kryterium najlepszych dostępnych technik,
 • identyfikację wszystkich aspektów środowiskowych, ich okresowe przeglądy oraz stałe nadzorowanie aspektów znaczących,
 • minimalizowanie negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez odpowiednie zarządzanie we wszystkich obszarach działalności Spółki,
 • racjonalne i oszczędne zużycie paliw i energii elektrycznej,
 • podejmowanie działań prewencyjnych, mających na celu przeciwdziałanie wystąpieniom awarii,
 • podnoszenie kwalifikacji, świadomości i zaangażowania pracowników na rzecz ochrony środowiska naturalnego,
  wsparcie i uczestnictwo w propagowaniu idei ochrony środowiska w społecznych inicjatywach lokalnych.

Kadra kierownicza zobowiązana została do zapoznania pracowników z niniejszą Polityką środowiskową, a pracownicy Spółki do stosowania jej w praktyce.

Zarząd Spółki deklaruje zaangażowanie w realizację Polityki środowiskowej oraz zapewnienie niezbędnych zasobów do realizacji wynikających z niej celów i zadań.