Raport Roczny 2020

03

Podstawowe wielkości ekonomiczno-finansowe Grupy

Tabela. Wybrane dane finansowe

w tys. złw tys. EURO
Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania
z całkowitych dochodów
Za rok zakończony
31 grudnia 2020 r.
Za rok zakończony
31 grudnia 2019 r.
Za rok zakończony
31 grudnia 2020 r.
Za rok zakończony
31 grudnia 2019 r.
Przychody ze sprzedaży1 183 4411 092 489264 503253 961
Koszt własny sprzedaży-1 073 026-910 776-239 825-211 720
Przychody/koszty z tytułu rekompensat KDT29 824-7 2376 666-1 682
Zysk na działalności operacyjnej157 091104 01435 11024 179
Zysk przed opodatkowaniem157 768106 45035 26224 745
Zysk netto125 95483 82728 15119 486
Zysk netto przypadający na właścicieli Jednostki Dominującej123 93582 91727 70019 274
Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące2 019910451212
Zysk podstawowy i rozwodniony akcjonariuszy Jednostki Dominującej na 1 akcję (w zł/EURO)8,325,561,861,29
Inne całkowite dochody netto-1 279-684-286-159
Całkowite dochody ogółem124 67583 14327 86519 327
Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej154 386189 27334 50643 999
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-162 040-164 753-36 217-38 299
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej5 543-27 2611 239-6 337
Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania
z sytuacji finansowej
Na dzień
31 grudnia 2020 r.
Na dzień
31 grudnia 2019 r.
Na dzień
31 grudnia 2020 r.
Na dzień
31 grudnia 2019 r.
Aktywa trwałe1 846 0181 826 550400 021428 918
Aktywa obrotowe1 008 295760 055218 492178 480
Aktywa razem2 854 3132 586 605618 513607 398
Zobowiązania długoterminowe660 926703 766143 219165 261
Zobowiązania krótkoterminowe507 659321 786110 00775 563
Kapitał własny akcjonariuszy Jednostki Dominującej1 679 5421 556 868363 947365 591
Kapitał własny akcjonariuszy niekontrolujących6 1864 1851 340983
Kapitał własny razem1 685 7281 561 053365 287366 574
Liczba akcji (w tys. szt.)14 90014 90014 90014 900
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)113,14104,7724,5224,6

Kursy wymiany EUR/zł zastosowane do przeliczenia wybranych danych finansowych

 • pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 31 grudnia 2020 r. - 4,6148
 • pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. - 4,4742
 • pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 31 grudnia 2019 r. – 4,2585
 • pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. - 4,3018

Tabela. Podstawowe wskaźniki

(%)od 1 stycznia
do 31 grudnia 2020 r.
od 1 stycznia
do 31 grudnia 2019 r.
Rentowność aktywów (ROA)4,413,24
Rentowność kapitałów własnych (ROE)7,475,37
Zwrot z zaangażowanego kapitału (ROCE)9,326,7

Analiza skonsolidowanego wyniku netto

Wykres. Skonsolidowany wynik finansowy Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. [w mln zł]

Wyłączenia transakcyjne (WT) dotyczą korekt konsolidacyjnych (-0,1 mln zł).

Analiza skonsolidowanego wyniku netto w 2020 r. w porównaniu do 2019 r.Skonsolidowany wynik netto w wysokości 126 mln zł był wyższy w porównaniu do 2019 r. o 42,2 mln zł głównie z powodu:

  • -71,3 mln zł; niższy wynik na sprzedaży:
  • +90,9 mln zł wyższe przychody ze sprzedaży,
  • -162,4 mln zł wyższy koszt własny sprzedaży,
 • +37,0 mln zł; spadek kosztów z tyt. KDT; zmiana prognozowanych cen energii elektrycznej do wyliczenia szacowanych rekompensat z tyt. KDT dla lat 2019-2024,
 • -9,9 mln zł; wzrost kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu,
 • +97,3 mln zł; wyższy wynik na pozostałej działalności operacyjnej, głównie z tytułu sprzedaży uprawnień do emisji CO2 otrzymanych z puli niewydanych uprawnień za poprzednie lata okresu rozliczeniowego,
 • -1,7 mln zł; spadek wyniku z działalności finansowej; niższe przychody z działalności finansowej - 2,7 mln zł oraz niższe koszty finansowe: +1,0 mln zł,
 • -9,2 mln zł; wyższy podatek dochodowy.


 • Wykres. Skonsolidowane przychody
  Wyższe przychody ze sprzedaży w porównaniu do 2019 r. o 90,9 mln zł (+8%), głównie z powodu:
  • +50,4 mln zł; wyższe przychody z tytułu sprzedaży ciepła, w tym o 45,2 mln zł w KOGENERACJI S.A., oraz wyższe przychody o 5,2 mln zł w EC Zielona Góra S.A.; Wolumen sprzedaży ciepła: wzrost o 2% w KOGENERACJI S.A. i spadek o 1% w EC Zielona Góra S.A., Cena: pozytywny wpływ wzrostu średnich cen ciepła.
  • +3,3 mln zł; wyższe przychody ze sprzedaży energii, w tym:
   • +24,1 mln zł; w EC Zielona Góra S.A. wyższa cena sprzedaży energii elektrycznej oraz niższy wolumen sprzedaży o 4%,
   • -20,8 mln zł; w Jednostce Dominującej niższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej (wyższe ceny sprzedaży energii elektrycznej o ok. 10% oraz niższy wolumen sprzedaży o 2%)
  • +0,7 mln zł; wyższe przychody ze sprzedaży certyfikatów w KOGENERACJI S.A.,
  • +36,6 mln zł; wyższe przychody ze sprzedaży towarów i materiałów, w tym głównie wyższe przychody z odsprzedaży energii elektrycznej o 17,9 mln zł oraz wyższe przychody ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 o 19,4 mln zł,
  • -0,1 mln zł; niższe pozostałe przychody.

  Koszty stałe i zmienne skonsolidowane


  Wykres. Koszty stałe  Koszty stałe były wyższe w porównaniu do 2019 r. o 31,1 mln zł (9%).

  Koszty osobowe wzrosły o 2,1 mln zł. Przyczyną wzrostu wynagrodzeń osobowych była zmiana stanu zatrudnienia. Stan zatrudnienia w KOGENERACJI S.A. wzrósł o 47 etatów (stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2020 r. 405 osób, stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2019 r. 358 osób; przeciętne zatrudnienie w 2020 r. 373 osoby, przeciętne zatrudnienie w 2019 r. 351 osób). Wzrost zatrudnienia w 2020 r. to efekt przeniesienia do Spółki w trybie art. 231 Kodeksu Pracy z dniem 1 lipca 2020 r. pracowników zatrudnionych w obszarze utrzymania majątku w lokalnych Oddziałach PGE Energia Ciepła S.A.

  Koszty remontów wzrosły o 3 mln zł, ze względu na większy zakres remontów na rok 2020 w porównaniu do 2019 r. Wzrost kosztów remontów w Jednostce Dominującej o 1 mln zł oraz o 2 mln zł w EC Zielona Góra S.A.

  Amortyzacja wzrosła o 18,3 mln zł: +15 mln zł w KOGENERACJI S.A. ze względu na zakup nowych środków trwałych (wzrost o 9,6 mln zł) oraz zmianę okresów żywotności środków trwałych (wzrost o 5,4 mln zł), +3 mln zł w EC Zielona Góra S.A.

  Usługi i pozostałe koszty stałe wzrosły o 8 mln zł z tytułu wyższych kosztów usług wsparcia.

  Wykres. Koszty zmienne


  Koszty zmienne były wyższe w porównaniu do 2018 r. o 99,5 mln zł. Koszty z tytułu niedoboru i zakupu CO2wzrosły o 99,5 mln zł (73,6 mln zł w KOGENERACJI S.A., 25,9 mln zł w EC Zielona Góra S.A.). Wzrost kosztów był efektem dwóch czynników: wyższej ceny zakupu brakujących uprawnień oraz wyższego niedoboru uprawnień.

  Średnia cena zakupu uprawnień była wyższa o 82% aniżeli w 2019 r. Darmowe uprawnienia CO2 otrzymane w 2020 r. pokryły 9,5% emisji w Grupie: 11% emisji w KOGENERACJI S.A. i 6% w EC Zielona Góra S.A., uprawnienia CO2 otrzymane w 2019 r. pokryły ok.20% emisji w Grupie: 24% w KOGENERACJI S.A. i 7% w EC Zielona Góra S.A. Emisja CO2 w Grupie była niższa o ok. 4% aniżeli w 2020 r.

  Koszty paliwowe wzrosły o 1,6 mln zł:
  • -1,2 mln zł; wyższe koszty zakupu węgla: +11,6 mln zł niższy wolumen spalonego węgla (w 2020 r.: 15 744 TJ, w 2019 r.: 16 600 TJ), -12,8 mln zł wyższa cena węgla o ok.13%,
  • -3,5 mln zł; wyższe koszty zużycia biomasy: -4,1 mln zł wyższy wolumen spalonej biomasy (w 2020 r.: 568 TJ, w 2019 r.: 415 TJ), +0,6 mln zł niższa cena biomasy o ok.9%,
  • +3,1 mln zł; +0,6 mln zł niższe koszty zużycia gazu w EC Zielona Góra S.A. z powodu niższego wolumenu i wyższej ceny zużycia oraz niższe koszty zużycia gazu w KOGENERACJI S.A.; +2,8 mln zł niższa cena gazu, -0,3 mln zł niższy wolumen zużytego gazu.
  Pozostałe koszty zmienne wzrosły o 11,8 mln zł:
  • -4,3 mln zł; wzrost kosztów umorzenia certyfikatów,
  • -7,7 mln zł; wzrost pozostałych kosztów związanych z zakupem energii,
  • +0,2 mln zł; pozostałe zmniejszenia.
  Wykres. Skonsolidowane przepływy pieniężne