Raport Roczny 2020

02

Strategia KOGENERACJI S.A.

W roku 2020 KOGENERACJA S.A. kontynuowała realizację przyjętej w roku 2015 Strategii, w której celem nadrzędnym Spółki jest uzyskiwanie wysokiej rentowności na poziomie oczekiwanym przez akcjonariuszy. W związku z tym realizowano przyjęte w 2015 r. cele strategiczne:

  • Rozwijać kulturę bezpieczeństwa.
  • Zabezpieczyć przyszłość Spółki w perspektywie długoterminowej.
  • Zwiększyć konkurencyjność aktywów i ograniczać wpływ procesu wytwarzania na środowisko.
  • Rozwijać rynek i sprzedaż, w tym do klienta końcowego.
  • Zapewnić planowaną rentowność.
  • Zostać preferowanym partnerem dla miasta Wrocławia i władz regionu.
  • Rozwijać organizację i kompetencje w zgodzie ze społeczną odpowiedzialnością biznesu.

Zarząd KOGENERACJI S.A. w kolejnych pracach nad aktualizacją Strategii Spółki zamierza kierować się Strategią Grupy PGE do 2030 r. z perspektywą do 2050 r. ogłoszoną w październiku 2020 r. przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. – inwestora strategicznego Spółki. Strategia ta podlegać będzie cyklicznej aktualizacji w odpowiedzi na zmiany otoczenia regulacyjnego i nowe szanse rynkowe. Formułując zaktualizowane cele strategiczne Zarząd KOGENERACJI S.A. będzie szczególnie miał na uwadze, że wysoka sprawność przy wytwarzaniu ciepła sieciowego, zagwarantowana przez kogenerację, znacznie poprawia efektywność wykorzystania paliw, przyczynia się do ochrony środowiska i jest jednym z kluczowych narzędzi w walce z narastającym problemem smogu w wielu polskich miastach.

Zarządzanie przez Cele (Management by Objectives – MBO)

W 2013 r. wdrożono w KOGENERACJI S.A. Instrukcję Zarządzania przez Cele MBO, która umożliwia powiązanie służących realizacji Strategii kontraktów o cele z wdrożonym w Spółce systemem oceny okresowej pracowników. Dokument precyzuje także sposób oceny stopnia realizacji celów i obliczanie wag przypisanych do poszczególnych zadań.
Na początku 2020 r. zostały zawarte szczegółowe Kontrakty MBO pomiędzy Dyrektorem Generalnym a poszczególnymi Dyrektorami Operacyjnymi. Zadania wyszczególnione w Kontraktach MBO na rok 2020 wynikały bezpośrednio ze Strategii KOGENERACJI S.A.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Priorytetem dla Grupy jest całkowite wyeliminowanie wypadków przy pracy. W związku z tym podejmowane są działania mające na celu ciągłe podnoszenie kultury bezpieczeństwa wśród pracowników oraz pracujących na jej terenie firm wykonawczych, m.in. poprzez realizację Planu poprawy BHP i wynikających z niego działań organizacyjno-technicznych.
W 2020 r. odnotowano w Jednostce Dominującej 5 wypadków przy pracy: 1 wypadek przy pracy pracownika i 4 wypadki przy pracy podwykonawców (w 2019 r.: 2 wypadki przy pracy: 0 wypadków przy pracy pracowników i 2 wypadki przy pracy podwykonawcy).
W 2020 r. odnotowano w spółce zależnej 2 wypadki przy pracy: 1 wypadek przy pracy pracownika i 1 wypadek przy pracy podwykonawcy (w 2019 r.: 0 wypadków przy pracy pracownika i 1 wypadek przy pracy podwykonawcy).

Polityka Zatrudnienia

W poprzednich latach przyjęto programy wsparcia mające na celu restrukturyzację zatrudnienia; tzw. Programy Indywidualnych Odejść (PIO). W 2020 r. z Programu skorzystało 12 osób w KOGENERACJI S.A. (w 2019 r. skorzystało 20 osób). Zgodnie z zwartym porozumieniem ze Związkami Zawodowymi programy obowiązywały do dnia 31 grudnia 2020 r.
W 2020 r. zatrudniono w KOGENERACJI S.A. 32 osoby (33 osoby w 2019 r.).

Zdrowie pracowników

W Spółce promowany jest aktywny i zdrowy styl życia:

  • Pracownicy korzystają ze zorganizowanych form aktywnego wypoczynku proponowanych przez Towarzystwo Sportowo-Turystyczne.
  • Spółka oferuje prywatną opiekę medyczną, gwarantującą pracownikom dostęp do lekarzy specjalistów oraz innych ponadstandardowych świadczeń (pakiet ubezpieczeniowy POLMED).
  • W 2020 r. pracownicy korzystali z dofinansowania do okularów korekcyjnych.