Raport Roczny 2020

02

Ryzyka i zagrożenia

Zmiany Prawa Energetycznego

Prawo energetyczne i akty wykonawcze do tej ustawy kształtują politykę energetyczną kraju, zasady i warunki zaopatrywania oraz użytkowania paliw i energii oraz określają organy właściwe w sprawie gospodarki paliwami i energią.

W dniu 3 grudnia 2020 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne. Projekt ten dotyczy dostosowania polskiego prawa do przepisów obowiązujących w UE, a wprowadzone zmiany przepisów mają między innymi umożliwić wykonanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r., ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzanie ograniczeniami przesyłowymi.

W projekcie znalazły się między innymi zapisy dotyczące systemu inteligentnego opomiarowania, polegające na obowiązku instalacji u odbiorców końcowych inteligentnych liczników zdalnego odczytu. Przewiduje także stopniową digitalizację rynku energii – informacje i dane mają trafiać do Centralnego Systemu Informacji CSIRE, a systemem tym ma zarządzać Operator Informacji Rynku Energii OIRE. Projekt ustawy wprowadza również kompleksowe rozwiązania w zakresie funkcjonowania magazynów energii elektrycznej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym.

Emisje CO2

Ryzyko związane z wprowadzaniem do atmosfery CO2 oraz koniecznością umorzenia odpowiedniej ilości uprawnień do emisji CO2 staje się coraz bardziej istotne, gdyż rzeczywista emisja CO2 jest wyższa aniżeli przyznane w ramach Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień (KPRU) limity dla Spółki. Niska ilość uprawnień do emisji CO2 przyznanych w ramach KPRU III na lata 2013-2020 oznacza:

  • zmianę sposobu przydziału uprawnień na system aukcyjny wg nowej Dyrektywy o handlu emisjami,
  • tylko część uprawnień dla Spółki jest przyznawana nieodpłatnie, w ramach Krajowych Środków Wykonawczych (KŚW) przydziały na ciepło i w ramach Krajowego Planu Inwestycyjnego (KPI) przydziały na energię elektryczną udokumentowane dokonanymi inwestycjami,
  • od 2020 r. większość uprawnień będzie nabywana w drodze sprzedaży na aukcjach.

Oznacza to wdrożenie dodatkowych inwestycji w poprawę sprawności wytwarzania oraz czasowy wzrost kosztów wytwarzania w związku z koniecznością zakupu uprawnień do emisji.

Czynniki związane ze zmianami zapotrzebowania na moc cieplną przez odbiorców

We Wrocławiu mamy do czynienia z dużą aktywnością w branży deweloperskiej, nowe budynki przyłączane do sieci ciepłowniczej zwiększają zapotrzebowanie na ciepło i moc z systemu ciepłowniczego.

W 2020 r. szacowany wzrost rynku ciepła wyniósł ok. 55 MWt, z czego KOGENERACJA S.A. przyłączyła ok. 9 MWt, a dystrybutor ciepła, spółka Fortum ok. 46 MWt. W 2019 r. szacowany wzrost rynku ciepła wyniósł ok. 64 MWt, z czego KOGENERACJA S.A. przyłączyła ok. 13 MWt, a dystrybutor ciepła, spółka Fortum ok. 51 MWt.

Na rynku nowego budownictwa (rynek pierwotny) przyłączono 50 MWt (54 MWt w 2019 r.), natomiast na rynku wtórnym (istniejące budynki) przyłączono 5 MWt (10 MWt w 2019 r.). Rozwój rynku wtórnego jest efektem programu likwidacji niskiej emisji realizowanego wspólnie z Miastem Wrocław i dystrybutorem ciepła oraz przyłączenia obiektów w ramach realizowanego Projektu ZIT Zakrzów współfinansowanego przez NFOŚiGW w ramach funduszy Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Istotnym czynnikiem rozwoju sieci ciepłowniczej jest także realizacja przez KOGENERACJĘ S.A. budowy nowych magistrali ciepłowniczych (na terenie Zawidawia i Siechnic) o łącznym planowanym budżecie ok. 13 mln zł, współfinansowanych przez NFOŚiGW w ramach funduszy Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Elektrociepłownia Zielona Góra w 2020 r. przyłączyła do sieci ciepłowniczej 46 obiektów i 32 moduły przygotowania ciepłej wody użytkowej, pozyskując tym samym 13,2 MWt mocy cieplnej z rynku ciepła w Zielonej Górze (w 2019 r. 67 obiektów i 13,1 MWt mocy cieplnej z realizacji nowych przyłączeń).

Czynniki związane ze zróżnicowaniem poziomów sprzedaży ciepła i energii elektrycznej

Główne czynniki wpływające na zapotrzebowanie na energię elektryczną i ciepło to: czynniki atmosferyczne - temperatura powietrza, siła wiatru, wielkość opadów, czynniki socjoekonomiczne –-liczba odbiorców energii, ceny nośników energii, rozwój gospodarczy PKB oraz czynniki technologiczne – postęp technologiczny, technologia wytwarzania produktów. Każdy z tych czynników ma wpływ na techniczne i ekonomiczne warunki wytwarzania i dystrybucji nośników energii, a tym samym wpływa na wyniki uzyskiwane przez Spółkę.

Sprzedaż produktów Spółki podlega znacznym wahaniom sezonowym. W okresach październik-kwiecień zapotrzebowanie odbiorców na ciepło jest wyższe niż w pozostałych miesiącach. Oznacza to, że możliwości wytwarzania energii elektrycznej w procesie skojarzonym również podlegają sezonowym wahaniom, przy czym w obu elektrociepłowniach Spółki istnieją techniczne możliwości wytwarzania energii elektrycznej również w okresach zmniejszonego zapotrzebowania na ciepło (w tzw. pseudokondensacji). Od 1 lipca 2007 r., tj. po wejściu w życie nowelizacji ustawy Prawo energetyczne, możliwości wytwarzania energii elektrycznej w tzw. pseudokondensacji zostały znacznie ograniczone z uwagi na konieczność dotrzymania granicznej sprawności przetwarzania energii chemicznej w energię elektryczną i ciepło w kogeneracji, tj. 75%. W 2020 r. sprawność w EC Wrocław osiągnęła wartość 83,5% (w 2019 r.: 82%), a w EC Czechnica 78% (w 2019 r.: 77%).