Raport Roczny 2020

03

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

Tabela. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów

w tysiącach złotych Nota Za rok zakończony
31 grudnia 2020 r.
Za rok zakończony
31 grudnia 2019 r.
  okres bieżący okres porównawczy
(dane przekształcone)
Przychody ze sprzedaży 723 539 656 800
Koszt własny sprzedaży -716 236 -577 445
Zysk brutto na sprzedaży 7 303 79 355
 
Pozostałe przychody operacyjne 56 517 8 942
Koszty sprzedaży -12 816 -12 726
Koszty ogólnego zarządu -40 486 -35 757
Pozostałe koszty operacyjne -10 835 -7 027
Zysk/(strata) na działalności operacyjnej -317 32 787
 
Przychody finansowe 3 001 4 040
w tym: przychody z tytułu odsetek 2 988 4 039
Koszty finansowe -2 962 -3 507
Przychody finansowe netto 39 533
 
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem -278 33 320
 
Podatek dochodowy -158 -6 866
Zysk/(strata) netto -436 26 454
Inne całkowite dochody netto -175 -684
Pozycje niepodlegające reklasyfikacji na zyski lub straty:
Zyski/(straty) aktuarialne z tytułu programu określonych świadczeń -216 -844
Podatek dochodowy odnoszący się do elementów innych całkowitych dochodów 41 160
 
Całkowite dochody ogółem -611 25 770
Zysk/(strata) podstawowy i zysk rozwodniony na 1 akcję (w złotych) -0,03 1,78