Raport Roczny 2020

03

Sprawozdanie z sytuacji finansowej

Tabela. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

w tysiącach złotych Nota Na dzień
31 grudnia 2020 r.
Na dzień
31 grudnia 2019 r.
Na dzień
1 stycznia 2019 r.
  okres bieżący okres porównawczy
(dane przekształcone)
okres porównawczy
(dane przekształcone)
AKTYWA
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe 1 609 793 1 606 500 1 589 656
Wartości niematerialne, w tym: 42 495 42 506 42 667
- wartość firmy jednostek podporządkowanych 41 559 41 559 41 559
Prawa do użytkowania składników aktywów 68 996 70 388 12 747
Nieruchomości inwestycyjne 14 948 15 533 15 666
Należności długoterminowe 5 393 5 926 7 633
Pozostałe inwestycje długoterminowe - - 4
Pozostałe aktywa długoterminowe 27 277 5 058 3 762
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 77 116 80 639 76 262
Aktywa trwałe razem 1 846 018 1 826 550 1 748 397
 
Aktywa obrotowe
Zapasy 120 296 123 111 114 064
Uprawnienia do emisji CO2 nabyte w celu umorzenia 59 080 997 2 480
Inwestycje krótkoterminowe - 8 826 1 294
Należności z tytułu podatku dochodowego - 4 602 1 474
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 805 718 600 581 505 715
Pozostałe aktywa krótkoterminowe 9 118 5 744 4 085
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 14 083 16 194 18 935
Aktywa obrotowe razem 1 008 295 760 055 648 047
 
Aktywa razem 2 854 313 2 586 605 2 396 444
w tysiącach złotych Nota Na dzień
31 grudnia 2020 r.
Na dzień
31 grudnia 2019 r.
Na dzień
1 stycznia 2019 r.
  okres bieżący okres porównawczy
(dane przekształcone)
okres porównawczy
(dane przekształcone)
PASYWA
Kapitał własny
Kapitał zakładowy 252 503 252 503 252 503
Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 251 258 251 258 251 258
Kapitał z wyceny instrumentów finansowych -1 087 - -
Pozostałe kapitały rezerwowe 764 413 737 959 660 923
Zyski zatrzymane 412 455 315 148 309 757
Kapitał własny akcjonariuszy Jednostki Dominującej 1 679 542 1 556 868 1 474 441
Udziały niekontrolujące 6 186 4 185 3 275
Kapitał własny razem 1 685 728 1 561 053 1 477 716
 
Zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych - - -
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu 55 907 56 451 267
Instrumenty pochodne 478 - -
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego 83 180 95 382 93 642
Rozliczenia międzyokresowe przychodów i dotacje rządowe 87 184 87 505 89 358
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 394 995 430 220 455 280
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 1 717 2 507 3 121
Rezerwy długoterminowe 37 465 31 701 24 961
Zobowiązania długoterminowe razem 660 926 703 766 666 629
 
Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek - - 24 781
Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu 2 338 2 297 185
Instrumenty pochodne 885 - -
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 12 011 2 707 3 052
Rozliczenia międzyokresowe przychodów i dotacje rządowe 8 686 7 158 10 896
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 256 925 189 499 152 645
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 18 702 17 043 17 021
Rezerwy krótkoterminowe 208 112 103 082 43 519
Zobowiązania krótkoterminowe razem   507 659 321 786 252 099
Zobowiązania razem   1 168 585 1 025 552 918 728
 
Pasywa razem   2 854 313 2 586 605 2 396 444